Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

 Skuteczny partner dla rozwoju innowacyjnego biznesu

 

 

 

 

wczt uam- Doświadczona i kreatywna kadra naukowo-badawcza (Kampus Morasko),

- Jednostka naukowa dysponująca zaawansowaną infrastrukturą B+R+I,

- Zaplecze laboratoryjne, w tym hale technologiczne i zwierzętarnia, służące opracowaniu oraz testowaniu technologii i biotechnologii nowych materiałów,

- Skuteczny partner dla rozwoju innowacyjnego biznesu.

image3 

Jesteśmy jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zlokalizowana w Poznaniu na terenach Kampusu Morasko. To nowoczesny ośrodek, mający na celu rozwijanie synergii nauki z biznesem, który skupia najlepszych specjalistów i talenty z nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Jako nowy, duży, a przede wszystkim multidyscyplinarny ośrodek badawczy, koncentruje się głównie na sektorze tzw. fine chemicals i ich zastosowaniom w rozwijaniu technologii materiałowych z wykorzystaniem technik przyrostowych (druk 3D) i w inżynierii biomedycznej.

Centrum wyposażone jest w unikatową aparaturę badawczą, dzięki której podejmuje najbardziej ambitne zadania w obszarze B+R+I oraz prowadzi na wysokim poziomie, zarówno prace o charakterze podstawowym, jaki i aplikacyjnym. Szczególnym celem działalności Centrum jest współpraca z przemysłem, a także kształcenie kadr dla naukowych i technicznych potrzeb gospodarki, nauki i edukacji na poziomie nieodbiegającym od standardów międzynarodowych. Centrum swoją obecną działalnością przyczynia się również do szybkiego adaptowania najnowszych rozwiązań technologicznych przez gospodarkę i społeczeństwo. Właściwe wykorzystanie tej unikatowej infrastruktury wraz z kadrą badawczą stwarza niecodzienne warunki do weryfikacji technologii i bezpośrednio wpływa na poziom innowacyjności gospodarki.

   

image4Obecnie jako multidyscyplinarny ośrodek, zajmujący się badaniami, rozwojem i innowacjami (B+R+I) Centrum poszukuje nisz rynkowych, aby odgrywać kluczową rolę w budowaniu sprawnych mechanizmów generowania rodzimego postępu technologicznego. Centrum kierowane od 2017 roku przez prof. Bronisława Marciniaka zajmuje się szeregiem działań prowadzących do tego, aby ambitne badania naukowe były bliżej zastosowaniom przez przemysł, gospodarkę i społeczeństwo, kontynuując tym misję i wizję prof. Bogdana Marcińca w zakresie praktycznego zastosowania związków krzemoorganiczych w wielu dziedzinach przemysłu. Profesor B. Marciniec był pierwszym Dyrektorem Centrum oraz Przewodniczącym Komitetu Koordynacyjnego projektu inwestycyjnego „Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu” (WCZT), realizowanego na podstawie umowy nr POIG.02.01.00-30-169/08 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To projekt inwestycyjny środowiska naukowego miasta Poznania, a koszt inwestycji wraz ze specjalistyczną aparaturą wyniósł ponad 250 mln zł. 

 

W skład interdyscyplinarnej infrastruktury WCZT wchodzą: laboratoria chemiczne przeznaczone do syntezy specjalistycznych dodatków o określonym i sprecyzowanym przeznaczeniu, hale technologiczne służące ich przetwarzaniu i testowaniu, zaplecze Core facility badające właściwości fizykochemiczne otrzymanych materiałów także na zlecenie przedsiębiorstw oraz laboratoria biotechnologiczne – bardzo istotny obszar związany z inżynierią biomateriałową i biodrukiem3D, dysponujący najnowocześniejszą zwierzętarnią, która pozwala na utrzymanie zwierząt w standardzie SPF (Specific Patogen Free) i jest przystosowana do hodowli małych zwierząt (myszy, szczury, króliki). Badania in vivo z wykorzystaniem materiałów formowanych przyrostowo stanowi innowacyjne podejście terapeutyczne w badaniach przedklinicznych. 

                                                                                                                                                                                                  (na zdjeciu prof. Bronisław Marciniak, Dyrektor CZT UAM) 

 

Kadrę Centrum Zaawansowanych Technologii UAM stanowi ponad 20 zespołów naukowych. Z obszaru chemii i technologii chemicznej jest to 11 laboratoriów, a z obszaru biotechnologii 7 laboratoriów. Pozostałe zespoły prowadzą badania w Zwierzętarni, Szklarni i Hali Technologicznej, a także z wykorzystaniem zaplecza do badań materiałowych w Centrum (tzw. Core Facility). W Centrum znajduje się również Laboratorium Zaawansowanych Technologii Przetwarzania Języka i Mowy oraz Laboratorium Neuronauki Języka.

W Centrum pracuje ponad 85 osób, to kilkunastu profesorów, kilkudziesięcioosobowa kadra badawcza i inżynieryjno-techniczna oraz kilkanaście osób obsługi obiektu. Dodatkową kadrę około 70 osób stanowią również pracownicy, doktoranci i magistranci, w tym stażyści, zaangażowani w realizację projektów badawczych. Od 2015 roku realizowanych z wykorzystaniem infrastruktury WCZT było 66 projektów. Efektem prowadzonych prac badawczych jest ponad 350 afiliowanych przy Centrum publikacji o zasięgu międzynarodowym oraz 43 zgłoszenia patentowe, w ramach których, jak dotąd przyznano ponad 20 patentów.

Centrum aktywnie współpracuje z wydziałami Uniwersytetu: Chemii, Biologii, Fizyki, Prawa i Administracji, Neofilologii, Anglistyki, Matematyki i Informatyki, a także podejmuje owocne inicjatywy z takimi partnerami jak: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Intensywnie rozwijana jest także współpraca międzynarodowa i prowadzenie badań z taki środkami jak: Cosiglo Nazionale della Ricerche (Bologna), Universite de Strasbourg (CNRS), RWTH Aachn (ITMC), Uniwersytet Alberta Ludwigsa w Fryburgu (koordynator konsorcjum EPICUR).

LABORATORIA W BUDYNKU A

 Laboratorium Biotechnologii Stosowanej

image8 kopiaZespół kierowany przez prof. UAM dr hab. inż. Jakuba D. Rybkę składa się z naukowców specjalizujących się w różnych dziedzinach z pogranicza biotechnologii, chemii i biologii, których łączy chęć podejmowania nowych wyzwań i szukania innowacyjnych rozwiązań w nauce. Misją Laboratorium Biotechnologii Stosowanej jest wyjście poza granice nauk podstawowych i połączenie odkryć akademickich z zastosowaniami w życiu codziennym. Dążymy do nawiązania znaczących partnerstw zarówno z podmiotami naukowymi, jak i przemysłowymi, aby napędzać innowacje w biotechnologii. W naszym laboratorium prace badawcze są skupione wokół trzech głównych zagadnień: Biodruku 3D, Bionanomateriałów oraz immunodiagnostyki SARS-CoV-2.  (na zdjeciu zespół prof. Jakuba Rybki)

Zespół Ekologii Populacyjnej

Zespołem kieruje prof. UAM dr hab. Anna Skoracka.  

 W naszych badaniach wyjaśniamy jakie mechanizmy ekologiczne i ewolucyjne odpowiadają za specjalizację żywicielską, ewolucję cech historii życiowych i interakcji biotycznych oraz sukces kolonizacyjny pasożytów roślin. Naszym głównym obiektem badawczym są roślinożerne roztocze, które zasiedlają zboża, są wektorami wirusów roślinnych i mają olbrzymi potencjał inwazyjny. W szczególności badamy ewolucyjne kompromisy między specjalizacją żywicielską a dyspersją oraz między konkurencją a dyspersją. Analizujemy jakie są zyski i koszty wynikające z przenoszenia wirusów roślinnych przez roślinożerców. Poznajemy rolę związków chemicznych produkowanych przez rośliny w procesie dyspersji. Wyjaśniamy genetyczne podłoże wszystkich tych mechanizmów i procesów w oparciu o re-sekwencjonowanie całych genomów. 

 Zespół Badawczy Regulacji Genomu kierowany jest przez dr hab. Kingę Kamieniarz-Gdula, która wcześniej 13 lat prowadziła badania na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz w Instytucie Maxa Plancka we Fryburgu. Celem prac prowadzonych w Zespole jest zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za separację odczytu poszczególnych ludzkich genów. Poza istotnym walorem poznawczym, zdobyta wiedza może przyczynić się w przyszłości do diagnozowania lub leczenia tych chorób, które charakteryzują się zaburzeniami w rozpoznawaniu końców genów, co ma miejsce na przykład w niektórych formach raka.

 Kinga Kamieniarz-Gdula wykazała niedawno, że przedwczesna terminacja (zatrzymanie) procesu transkrypcji jest częstym wydarzeniem genomowym u ludzi i zwierząt, co zapoczątkowało prężnie rozwijającą się poddziedzinę badań transkryptomicznych. Laboratorium Zespołu Regulacji Genomu jest wyposażone na światowym poziomie i umożliwia stosowanie najnowszych metod genomiki. Podejście badawcze Zespołu bazuje właśnie na genomice oraz transkryptomice, w połączeniu z biologią molekularną, biochemią i proteomiką; metodach doświadczalnych jak również komputerowych. Zespół wykorzystuje modele raka oraz różnicowania się neuronów w ssaczych kulturach komórkowych. Prace badawcze zespołu finansowane są z projektów NAWA Polskie Powroty, NCN SONATA BIS oraz EMBO Installation Grant.

Zespół Badawczy Regulacji Epigenetycznej

 Zespół badawczy regulacji epigenetycznej kierowany przez dr hab. Michał Gdulę zajmuje się mechanizmami regulacji aktywności genów, zwłaszcza regulacji epigenetycznej oraz ich rolą w rozwoju, kancerogenezie a ponadto replikacją DNA. Dr Gdula jest szczególnie zainteresowany tym jak trójwymiarowa organizacja genomu w jądrze wpływa na komórkowo-specyficzną aktywność genów oraz replikację genomu. W szczególności, jak re-organizacja sieci interakcji enhancer-promotor wdraża programy różnicowania komórek i rozwoju.

 Grupa dr. Michała Gduli prowadzi interdyscyplinarne badania używając szerokiego zakresu metod: klasycznej biologii molekularnej, inżynierii komórkowej z użyciem CRISPR/Cas9 oraz modelów zwierzęcych; połączonych z bioinformatyką oraz zaawansowaną mikroskopią. Badania są finansowane z grantu NAWA Polskie Powroty oraz dwóch grantów NCN OPUS.

Zespół badawczy: „Chrząszcze w entomologii sądowej”

 Zespołem kieruje prof. UAM dr hab. Szymon Matuszewski. 

 Realizowane badania dotyczą entomologii sądowej oraz wybranych aspektów biologii owadów nekrofilnych. W tym zakresie opracowaliśmy nowe metody szacowania czasu śmierci na podstawie śladów entomologicznych, np. metodę szacowania wieku poczwarek na podstawie pomiarów kontrastu pomiędzy intensywnością pigmentacji oczu poczwarki a wystandaryzowanym tłem. Udoskonalamy również metody istniejące, np. proponując metodę kalibrowania wieku owada na podstawie jego wielkości oraz zbieramy dane konieczne do stosowania tych metod, np. opracowując modele rozwoju chrząszczy nekrofilnych. W zakresie badań podstawowych analizujemy rozwój chrząszczy nekrofagicznych, agregacje ich larw oraz związaną z tym termogenezę, jak również substancje przywabiające do zwłok dorosłe chrząszcze oraz interakcje pomiędzy owadami nekrofagicznymi. 

Laboratorium Dojrzewania RNA

Kierownikiem Laboratorium jest prof. UAM, dr hab. Katarzyna Dorota Raczyńska.

  Nasze badania koncentrują się wokół procesów związanych z transkrypcją i dojrzewaniem RNA oraz funkcją niekodujących RNA w komórce. Badamy, na przykład, jaka jest rola cząstki U7 snRNA/snRNP w różnych fazach cyklu komórkowego. Ponadto, staramy się określić wzajemne oddziaływania pomiędzy U7 snRNP i dwoma białkami, FUS i hnRNP UL1, w kontekście ekspresji (transkrypcja i obróbka końca 3’) genów histonów zależnych od replikacji. Ostatnio zaobserwowaliśmy również, że białko FUS może brać udział w syntezie sdRNA – małych RNA pochodzących ze snoRNA. Zamierzamy wyjaśnić rolę białka FUS w biogenezie sdRNA oraz opisać biologiczną funkcję sdRNA w komórkach ludzkich. Co ciekawe, mutacje w genie FUS zidentyfikowano u pacjentów z dziedziczną postacią choroby neurodegeneracyjnej, stwardnienie zanikowe boczne, ALS. Obecnie analizujemy, w jaki sposób mutanty ALS-FUS wpływają na funkcję U7 snRNP, hnRNP UL1 i sdRNA w liniach komórek glejowych i nerwowych i komórkach pochodzących od pacjentów z ALS.

LABORATORIA W BUDYNKU B

Zespół Chemii Metalonieorganicznej

image14Kierownikiem Zespołu jest Profesor dr hab. Bogdan Marciniec, czł. rzecz. PAN i European Academy of Arts, Sciences and Humanities. 

 Wiodący kierunek badań stanowi rola i zastosowanie związków metalonieorganicznych (inorganometallics) jako katalizatorów i aktywnych związków pośrednich reakcji prowadzących do syntez i technologii związków (metalfidowych i nieorganicznych) pierwiastków bloku p (E=Si, Ge, Sn, B, itd.). Przedmiotem badań są reakcje m.in. hydrosililowania oraz nowe, odkryte w zespole reakcje sprzęgania winylometaloidów ze związkami zawierającymi wiązanie węgiel-wodór i heteroatom-wodór. 

 

O ile tworzenie lub rozerwanie wiązania TM-węgiel odgrywa decydującą rolę w katalizie związków organicznych, która okazała się kamieniem milowym w syntezie organicznej, reaktywność wiązania TM-heteroatom decyduje o większości transformacji pochodnych pierwiastków bloku p katalizowanych kompleksami metali przejściowych. Prowadzą one do selektywnych syntez wielu molekularnych i makromolekularnych związków hetero- i metaloidoorganicznych (tworzenie wiązania węgiel-heteroatom). Te ostatnie z kolei są istotnym etapem tandemowych (sekwencyjnych) reakcji katalitycznych prowadzących w konsekwencji do wysoce wydajnych i selektywnych syntez reagentów organicznych i nanomateriałów. Oryginalnym rozszerzeniem są reakcje winylometaloidów ze związkami zawierającymi wiązania O-H i N-H, których produkty otrzymane dotychczas innymi metodami znajdują szerokie zastosowanie. (na zdjeciu prof. Bogdan Marciniec)

Zespół Fotochemii 

 Kierownikiem Zespołu jest Profesor dr hab. Bronisław Marciniak. Główny kierunek prowadzonych badań dotyczy spektroskopii, fotofizyki, fotochemii i chemii radiacyjnej związków organicznych ważnych dla biologii, medycyny i chemii materiałów ze względu na ich potencjalne zastosowania. Przedmiotem badań realizowanych w Zespole są m.in. następujące tematy badawcze:

 1. Indukowane fotochemicznie i radiacyjnie utlenianie aminokwasów, peptydów i białek zawierających grupę tioeterową. Od związków modelowych do rzeczywistych układów biologicznych.   

2. Właściwości spektroskopowe, foto fizyczne i fotochemiczne polimerów krzemoorganicznych i ich układów modelowych. Fotoindukowane przeniesienia elektronu poprzez mostek krzemowy. 

3. Właściwości spektroskopowe i fotochemiczne nowych materiałów - nanohybryd barwnik/tlenek grafenu o potencjalnym zastosowaniu w fotokatalizie. 

W badaniach stosowane są najnowsze techniki analityczne i spektroskopowe, stacjonarne jak i czasowo rozdzielcze, m.in. ns-fotoliza błyskowa, ps-spektroskopia absorpcyjna i emisyjna. Badania prowadzone są we współpracy z Wydziałami Chemii i Fizyki UAM, a w tematyce chemii radiacyjnej z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie oraz Radiation Laboratory, Notre Dame University, USA.

 Laboratorium Nanostruktur Funkcjonalnych 

Zespół kierowany przez prof. dr hab. Artura Stefankiewicza 

 specjalizuje się w syntezie organicznej i chemii supramolekularnej. W ramach prowadzonych badań zespół ten aplikuje metodologię synergicznego efektu różnych oddziaływań międzycząsteczkowych w syntezie i analizie niezwykle złożonych systemów chemicznych. Zespół opracował nową metodologię kontrolowanego tworzenia materiałów funkcjonalnych w skali nano (polimerów supramolekularnych, nanokapsuł czy makrocykli). Niezwykłe właściwości i funkcjonalność (np. w selektywnej enkapsulacji cząsteczek biologicznie aktywnych, katalizie czy materiałach adaptacyjnych) otrzymywanych systemów chemicznych ma związek z jednoczesnym zastosowaniem różnych wiązań/oddziaływań chemicznych, których regulacja/kontrola odbywa się przez aplikację zewnętrznych bodźców chemicznych lub fizycznych (np. pH, światła, temperatury). Rezultaty badań uzyskane w tym zespole (66 publikacji m. in. Science, Nature Chemistry, Nature Commun., Angewandte Chemie, Chemical Science) mają niebagatelne znaczenie nie tylko ze względów poznawczych, ale także otwierają drogę do pełnego zrozumienia dużo bardziej skomplikowanych systemów spotykanych w Naturze. Zespół aktualnie realizuje siedem grantów badawczych i posiada szeroko zakrojoną współpracę krajową i międzynarodową, m.in. z University of Strasbourg, Cambridge University, University of Montpellier czy TU Dortmund. 

  Laboratorium Funkcjonalnych Związków Krzemoorganicznych Tematyka naukowa grupy kierowanej przez dr hab. Beatę Dudziec prof. UAM, dotyczy układów krzemoorganicznych, a w szczególności ich specyficznych pochodnych, jakimi są Poliedryczne Silseskwioksany (SQs, POSS). To rodzina związków o ogólnym wzorze (RSiO3/2)n, w których nanometryczną strukturę 3D nieorganicznego rdzenia SQs stanowią wiązania Si-O-Si, z organicznymi podstawnikami przyłączonymi do atomów Si. Istotą badań jest fakt, że silseskwioksany są molekułami łączącymi cechy charakterystyczne dla związków organicznych oraz nieorganicznych, czyli układów hybrydowych. Ich pochodne wykorzystuje się szczególnie w chemii materiałów, jako bloki budulcowe lub modyfikatory matryc polimerowych, w celu polepszenia właściwości fizykochemicznych uzyskanych nanokompozytów. Prowadzone w Laboratorium prace realizowane są w zakresie opracowywania nie tylko nowatorskich i innowacyjnych dróg syntez funkcjonalizowanych silseskwioksanów, ale także poszukiwania nowych kierunków ich zastosowań, szczególnie na tych jeszcze nieodkrytych ścieżkach. 

Laboratorium Biomateriałów i Biomimetyki 

 Kierownikiem Laboratorium jest przez prof. dr hab. Hermann Ehrlich. 

 Biomimetyka jest fascynującym obszarem badań w dziedzinie materiałoznawstwa, umożliwiającym ewolucyjny wgląd zarówno w wymarłe jak i żywe organizmy oraz wykorzystanie ich, jako inspiracji w projektowaniu nowych materiałów. W szczególności, struktury szkieletowe wybranych organizmów morskich, w tym gąbek, stanowią cenne źródło inspiracji w preparatyce nowych materiałów hybrydowych o unikatowych właściwościach fizykochemicznych. Z punktu widzenia nauk stosowanych, chityny pochodzące z gąbek stanowią intrygującą dziedzinę naukową mającą na celu globalne zastosowanie takich naturalnie zaprojektowanych konstrukcji w roli przyjaznych dla środowiska bioadsorbentów do usuwania zanieczyszczeń chemicznych, jak matryce w preparatyce biomateriałów dla inżynierii tkankowej oraz jako „gotowe do użycia” struktury w nauce o biologicznie inspirowanych materiałach. Biorąc pod uwagę, szerokie spektrum zastosowań chityny, oraz fakt, że gąbki mogą być hodowane w warunkach hodowli morskiej, te bezkręgowce morskie mają ogromny potencjał do wykorzystania jako źródło unikatowych, prefabrykowanych struktur 3D. Biomateriały te będą stosowane do produkcji stabilnych mechanicznie kompozytów o kontrolowanym kształcie i rozmiarze (kilka cm), posiadających hierarchiczną strukturę 3D, nawet na przemysłową skalę.

Laboratorium Materiałów Dwuwymiarowych

Kierownikiem Laboratorium jest dr hab. Artur Ciesielski, prof. wiz.

  Badania naukowe prowadzone są przez członków zespołu badawczego od 2016 roku w Centrum Zaawansowanych Technologii w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Wiodącymi obszarami badań młodego, ale prężnie działającego zakładu jest synteza oraz wieloaspektowa charakterystyka układów opartych na materiałach dwuwymiarowych, ze szczególnym uwzględnieniem grafenu, dwusiarczku molibdenu, MX-enów, a także hybrydowych układów typu MOF-COF czy też nanocząsteczek metali. Celem tego międzydyscyplinarnego programu badawczego jest wykorzystanie zasad chemii supramolekularnej w celu opracowania nowych metod chemicznych w kierunku produkcji wysokiej jakości materiałów dwuwymiarowych z kontrolowalnym składem chemicznym strukturą i funkcją. Laboratorium pod kierownictwem dr hab. Artura Ciesielskiego odgrywa istotną rolę w obszarze zastosowań układów opartych na materiałach dwuwymiarowych w procesach oczyszczania wody z zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, magazynowania energii elektrycznej w postaci superkondensatorów, oraz wykrywania jonów metali, gazów i wybranych związków chemicznych wykorzystując sensory chemiczne. Ponadto kierownik laboratorium w ramach współpracy międzynarodowej z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, w szczególności z Institut de Science et d'Ingénierie Supramoléculaires (ISIS) w Strasburgu, jest zaangażowany w wiele europejskich projektów badawczych oraz prowadzi szereg regularnych wykładów w języku angielskim dla doktorantów z Wydziału Chemii UAM. 

Laboratorium Stosowanej i Zrównoważonej Katalizy

  Badania prowadzone w Laboratorium Stosowanej i Zrównoważonej Katalizy pod kierunkiem dr hab. inż. Jędrzeja Walkowiaka, prof. UAM wychodzą naprzeciw aktualnym trendom w projektowaniu procesów chemicznych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ich celem jest dbałość o efektywność procesu poprzez zastosowanie technik intensyfikujących reakcje katalityczne: wykorzystanie zielonych rozpuszczalników, poszukiwanie aktywnych i selektywnych katalizatorów, ich immobilizację, procesy powtórzeniowe i przepływowe. Głównym rdzeniem badań jest chemia metaloorganiczna, a zwłaszcza synteza związków krzemu i boru oraz ich wykorzystanie w chemii organicznej i materiałowej. Rozwijane są metody hydrometalacji alkinów, związków karbonylowych i imin oraz funkcjonalizacji silseskwioksanów, niezwykle ciekawych nanometrycznych bloków budulcowych, nadających materiałom specjalne właściwości mechaniczne czy termiczne. 

Aktualnie realizowanych jest sześć grantów badawczych przyznanych przez NCN, NCBR i DFG (m.in. Beethoven Classic, Sonata Bis, Lider). Szeroko zakrojona jest współpraca krajowa i międzynarodowa, m.in. z RWTH Aachen, Cardiff University, Carnegie Mellon University czy Guandong Technion Israel Institute of Technology oraz z firmami, np. Synthos S. A. 

Laboratorium Syntezy Materiałów Specjalnego Przeznaczenia

 Lider zespołu: Dr hab. Ireneusz Kownacki, Profesor UAM

 Aktywność zespołu wpisuje się w obecnie przyjęty w Europie model prowadzenia badań naukowych, który zakłada integrację akademickich badań podstawowych z działalnością B+R. W obszarze badań podstawowych prace zespołu koncentrują się między innymi na otrzymywaniu nowych kompleksów oraz na ich wykorzystaniu w różnorodnych procesach katalitycznych, szczególnie w przemianach związków krzemu. Celem jest opracowanie nowych materiałów o unikalnych właściwościach fizykochemicznych oraz reaktywności, które będzie można wykorzystać jako aktywne składniki kompozycji powłokotwórczych lub dodatki do mieszanek gumowych dedykowanych do wytwarzania opon samochodowych. W tej tematyce, zespół, w ramach działalności B+R, współpracuje z firmą Synthos, europejskim liderem w produkcji polimerów butadienowych oraz styrenowych przeznaczonych do produkcji opon samochodowych. Równolegle zespół prowadzi intensywne badania podstawowe o charakterze aplikacyjnym nad projektowaniem oraz syntezą nowych materiałów do zastosowań optoelektronicznych, w szczególności cyklometalowanych kompleksów Ir(III) jako fosforescencyjnych emiterów dedykowanych do diod OLED oraz pochodnych perylenodiimidu do zastosowań jako międzywarstwy katodowe oraz akceptory w organicznych ogniwach słonecznych typu BHJ.W tej tematyce w zespole realizowane są dwa projekty badawcze Preludium Bis oraz Opus 19, których efektem mają być materiały umożliwiające poprawę wydajności organicznych fotoogniw. Podjęta tematyka doskonale wpisuje się w światowy nurt badań nad pozyskiwaniem energii elektrycznej z naturalnych odnawialnych źródeł.

Laboratorium Nanomedycyny i Inżynierii Biomedycznej

 Kierownikiem laboratorium jest dr hab. Radosław Mrówczyński, prof. UAM. 

 Grupa badawcza została utworzona w 2021 roku w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM. Prace Laboratorium Nanomedycyny i Inżynierii Biomedycznej koncentrują się na otrzymywaniu zaawansowanych nanomateriałów mających zastosowanie w skojarzonych terapiach przeciwnowotworowych oraz zagadnieniach obejmujących oddziaływanie nanomateriałów z barierami biologicznymi. Obecnie prowadzone są prace badawcze nad otrzymaniem nanoplatoform dla potrójnej terapii raka wątrobokomórkowego bazującej na dostarczaniu leków cytostatycznych i terapii fototermicznej. Drugim obszarem zainteresowań Laboratorium jest synteza i badania strukturalne biomimetycznych nanoczastek, warstw, membran i materiałów hybrydowych opartych na poliaminokatecholach i ich zastosowanie w nanomedycynie, katalizie i inżynierii tkankowej. 

 Laboratorium Procesów Technologicznych 

  Zespół naukowy kierowany przez dr hab. Roberta Przekopa koncentruje się na zagadnieniach technologicznych związanych z procesami chemicznymi (chemia zol-żel, reakcje hydrosililowania) i przetwórczymi tworzyw polimerowych. W ramach prowadzonych badań naukowych opracowywane są nowe procesy chemii zol-żel krzemianów oraz tlenku glinu, modyfikacje napełniaczy syntetycznych i naturalnych dla kompozytów i biokompozytów, nowe modyfikatory dla termoplastów i duroplastów.   Opracowanie procesu obejmuje również szeroką charakterystykę fizyko-chemiczną otrzymanego materiału (reologia, właściwości wytrzymałościowe, mikro i nanostruktura, badania starzeniowe,, badania starzeniowe, cechy funkcjonalne). W badaniach stosowany jest szereg operacji jednostkowych takich jak mielenie, w tym wysokoenergetyczne reakcje trybochemiczne, separacja, wtrysk, wytłaczanie, ekstrakcja, obróbka termiczna. Opracowane procesy oprócz wiedzy podstawowej stanowią istotny wkład zespołu w projektach aplikacyjnych realizowanych przez zespół samodzielnie lub we współpracy z przemysłem. W ostatnich 3 latach efektem pracy zespołu było ponad 30 publikacji naukowych w czasopismach recenzowanych oraz 5 zgłoszeń patentowych. Od roku 2020 w ramach zespołu prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów wydziału Chemii UAM – pt. Przetwórstwo tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych. Lider zespołu jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, członek Zarządu oddziału w Poznaniu, Przewodniczącym Panelu Nauki Wielkopolskiej Platformy Wodorowej przy Urzędzie Marszałkowskim województwa Wielkopolskiego. 

 

Zespół Hal Technologicznych 

  Zespół kierowany przez dr hab. Roberta Przekopa obejmuje swoją działalnością usługi badawcze i technologiczne świadczone na rzecz przemysłu oraz innych jednostek naukowych. W ostatnich 3 latach zespół wykonał ponad 200 zleceń zewnętrznych, dla otoczenia społeczno-gospodarczego. Jednostka działająca w ramach CZT jest również kluczowym wykonawcą w dwóch projektach realizowanych przez przemysł – tzw. szybkiej ścieżki. W pierwszych miesiącach pandemii zespół aktywnie uczestniczył we wsparciu służby zdrowia czy jednostek edukacyjnych zaopatrując w wytwarzane w zespole przyłbice ochronne. Badania oferowane przez zespół to między innym proste testy i analizy, np. badanie twardości, badania wytrzymałości na zrywanie, testy starzeniowe, reologia tworzyw sztucznych.  Równocześnie realizujemy złożone usługi technologiczne obejmujące analizę problemu, wytycznie ścieżki badawczej i realizację badań na potrzeby przemysłu. Specjalizacją zespołu jest projektowanie i wytwarzanie materiałów do druku 3D z tworzyw termoplastycznych. Dysponujemy profesjonalną linią przemysłową do produkcji tych materiałów. Ponadto oferujemy usługi projektowania i testowania materiałów do druku wraz z pełną charakterystyką. W ramach działalności zespołu funkcjonuje również dział prototypowania, umożliwiający zaprojektowanie trójwymiarowych obiektów wraz z ich wydrukiem. Infrastruktura badawczo-techniczna zespołu została w ostatnich dwóch latach znacznie poszerzona ze środków europejskich (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz OPI). 

LABORATORIUM W BUDYNKU C

Laboratorium Fizykochemicznych Badań Materiałów CZT UAM to kompleks laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę, zarówno do dyspozycji środowiska naukowego, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Pracą Zespołu koordynuje prof. UAM dr hab. Tomasz Pędziński. Zapraszamy przedsiębiorców oraz naukowców do współpracy z Centrum Zaawansowanych Technologii UAM, w szczególności w zakresie wykorzystania naszej nowoczesnej infrastruktury badawczej do prowadzonych prac badawczo-rozwojowych i naukowych. Podpisaliśmy już kilkadziesiąt umów z firmami, przemysłowymi ośrodkami badawczymi, instytutami badawczymi i uczelniami, które dzięki współpracy z CZT UAM z sukcesami realizują liczne projekty badawczo-naukowe, badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniowe. Oferta i szczegóły: http://wczt.pl/aparatura/all  

Laboratorium Neuronauki Języka

 Kierowniczką Laboratorium Neuronauki Języka jest dr Karolina Rataj

 To interdyscyplinarne laboratorium zostało utworzone przy Wydziale Anglistyki UAM w 2019 roku i mieści się w Centrum Zaawansowanych Technologii. W ramach prowadzonych w nim projektów badawczych wykorzystujemy metodę elektroencefalografii w obszarze badań językoznawczych. Polega ona na rejestracji sygnału bioelektrycznego mózgu za pomocą elektrod w czasie rzeczywistym, w którym badani skupiają się na przetwarzaniu bodźców językowych. Polega ona na rejestracji sygnału bioelektrycznego mózgu za pomocą elektrod w czasie rzeczywistym, w którym badani skupiają się na przetwarzaniu bodźców językowych. Analiza aktywności bioelektrycznej mózgu pozwala na zidentyfikowanie procesów poznawczych towarzyszących rozumieniu i uczeniu się języka, zarówno rodzimego jak i obcego. Prowadzone w laboratorium projekty skupiają się przede wszystkim na badaniu kreatywności językowej, związków między funkcjami wykonawczymi (np. pamięcią roboczą czy kontrolą hamowania) a przetwarzaniem znaczenia słów, relacji między językiem a emocjami, a także przetwarzania języka w kontekście wielojęzyczności. Do osiągnięć naukowo-badawczych członków laboratorium można zaliczyć realizację finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki projektów badawczych, bogaty dorobek publikacyjny oraz ich rozpoznawalność na arenie międzynarodowej.

LABORATORIUM W BUDYNKU D

Laboratorium Zaawansowanych Technologii Przetwarzania Języka i Mowy

 Pracą Zespołu kieruje prof. dr hab. inż. Grażyna Demenko.

 Laboratorium jest jednostką badawczą składającą się z doświadczonych specjalistów w takich dziedzinach nauki, jak przetwarzanie języka naturalnego i sztuczna inteligencja. Połączenie wiedzy językowej z wdrażaniem najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie technologii stanowi podstawę prowadzenia badań naukowych. Główne kierunki prac związane są z ekstrakcją, przetwarzaniem i interpretacją treści językowych przy zastosowaniu metod sztucznej inteligencji, komunikacją człowiek-maszyna, rozpoznawaniem mowy i mówców, wspomaganiem diagnostyki i rehabilitacji medycznej w zakresie patologii mowy i słuchu oraz tworzeniem odpowiednich zasobów językowych i narzędzi programistycznych. Ważniejsze prowadzone przez Kierownika Laboratorium krajowe i międzynarodowe projekty zakończyły się wdrożeniami technologii języka i mowy w czterech głównych obszarach: lingwistyce, edukacji, audiologii i foniatrii oraz technologii informacyjnej. W lingwistyce aplikacje dotyczą automatycznej transkrypcji języka polskiego jako podstawy technologii mowy polskiej oraz badań konwergencji fonetycznej, dla potrzeb nauki języka opracowano system AZAR do redukcji obcego akcentu. W zakresie wdrożeń przetwarzania języka i mowy w foniatrii i audiologii powstały między innymi testy audiometryczne oraz ćwiczenia do rehabilitacji słuchu nagrodzone przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i wdrażane obecnie od kilkunastu lat w całym kraju przez firmę Future  Voice System, http://futurevoicesystem.pl/testy-audiometryczne/ .

(tekst CZT UAM, prof. Bronisław Marciniak, Dyrektor CZT.  Zdjęcia zasoby CZT UAM.)

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

Welcome to the leading company delivering services that combine quality, reliability and compliance!

Follow us:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024