Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

Mariusz Blimel: Jakby Pan podsumował działalność Szpitala, od kiedy jest Pan jego Dyrektorem?

 

Dr n. med. Marian Przylepa, Dyrektor SPSK Nr 4:

Rok 2014 r. skłania do dokonywania różnych podsumowań, bowiem przypada w nim jubileusz 50-lecia SPSK-4, który zamierzamy obchodzić bardzo uroczyście i podjęliśmy już szereg działań upamiętniających rocznicę. Podsumowanie działalności szpitala z perspektywy 32 lat zarządzania przeze mnie jednostką wymaga przywołania pewnych faktów historycznych, zmian zachodzących w jego statusie prawnym – od jednostki budżetowej finansowanej centralnie, po samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej z osobowością prawną,  finansowany od 1998 r. w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

Zmiany, które nastąpiły, w sposób wyraźny wyznaczyły granicę dwóch etapów działalności jednostki. Pomimo mizerii finansowej epoki centralnego finansowania jednostki budżetowej, trwał proces systematycznego aczkolwiek nie satysfakcjonującego doposażenia szpitala w nowoczesną na owe czasy aparaturę medyczną, (m. in. w 1988 r. zakupiono I w regionie sprzęt do tomografii komputerowej) czemu towarzyszył rozwój prekursorskich metod leczenia, możliwy dzięki wysokospecjalistycznej kadrze medycznej, która od zawsze była atutem naszego szpitala.

Jednak prawdziwy przełom w działalności szpitala nastąpił wraz z reformą systemu finansowania jednostek ochrony zdrowia, realizowanego pierwotnie przez Kasy Chorych, następnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia. To wówczas szpital musiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości, sprostać regułom rynkowym, w warunkach konkurencyjności z innymi podmiotami, w szczególności niepublicznymi. Przekształcenie szpitala w samodzielne publiczne zoz-y  i zmiany w systemie organizacji ochrony zdrowia zbiegły się z wyraźnym spowolnieniem tempa i ilości wykonywanych inwestycji, niemniej ostatnie  5-lecie przyniosło już szereg inwestycji budowlanych i doposażenia w aparaturę, dzięki rekordowej w historii szpitala liczbie projektów finansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa.

Trudno zatem pokusić się krótką formułę podsumowującą działalność szpitala na przestrzeni 32-lecia, jednak śmiało mogę powiedzieć, że nie był to czas zmarnowany. Na wizerunek szpitala i jego pozycję na rynku usług zdrowotnych złożyła się praca całego zespołu  pracowników  szpitala oraz wsparcie władz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Najlepszym podsumowaniem działalności jednostki są oceny zewnętrzne, którym systematycznie poddajemy się, w ramach akredytacji czy zintegrowanego systemu zarządzania jednostką ISO. Potwierdzeniem, iż rozwój szpitala idzie we właściwym kierunku są również  przyznane nam liczne nagrody w różnego rodzaju konkursach  lub rankingach  promujących placówki medyczne wyróżniające się sprawnością zarządzania i jakością usług, których wymienienie przekraczałoby ramy wypowiedzi. Dodam tylko, iż szczególnie cenne jest dla nas przyznanie w 2013 r. tytułu Ambasadora Województwa Lubelskiego w uznaniu zasług promowania  Województwa  Lubelskiego oraz przyznany lokalnie tytuł najlepszej placówki medycznej Lubelszczyzny.

Co do podsumowań działalności szpitala za 2013 r. muszę stwierdzić, iż był to rok w miarę stabilny, stojący pod znakiem starań na pozyskanie środków finansowych na wyposażenie nowo wybudowanego Bloku Operacyjnego. Dzięki unijnej dotacji udało się wyposażyć Blok Operacyjny w nowoczesną aparaturę medyczną i zainaugurować jego działalność w IV kwartale ubiegłego roku.

 

M.B.: Co udało się osiągnąć, jeśli chodzi o rozwój szpitala?

 

M.P.: Sądzę, że udzieliłem już częściowej odpowiedzi na zadane pytanie. Dodam, iż na przestrzeni 30-lecia rozwój szpitala następował praktycznie w każdym obszarze jego działalności, sytuując szpital na pozycji priorytetowej dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom Lubelszczyzny, m.in. dzięki utworzeniu Regionalnego Centrum Urazowego dla makroregionu, zapewniającego w systemie szybkiego reagowania  wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych pacjentom w stanach nagłych. Mamy również status Makroregionalnego Centrum Inwazyjnej Diagnostyki i Chirurgicznego Leczenia Raka Płuc, realizującego politykę wczesnej diagnostyki raka płuc oraz Ponadregionalnego Centrum Zabiegowego, ukierunkowanego na leczenie operacyjne schorzeń onkologicznych i transplantologii. Krokiem milowym dla rozwoju szpitala było wybudowanie i uruchomienie supernowoczesnego Bloku Operacyjnego, składającego się z 12 sal operacyjnych, oddziału intensywnej terapii, centralnej sterylizacji oraz  zaplecza technicznego.

Na przestrzeni lat, udało się wyremontować czy też zmodernizować prawie wszystkie oddziały szpitala, aczkolwiek skala potrzeb jest jeszcze nie wyczerpana, bowiem inwestowanie w infrastrukturę szpitala jest procesem ciągłym. Równocześnie z procesem modernizacji bazy lokalowej trwał i jest kontynuowany  proces  inwestowania w nowoczesną aparaturę, dzięki której możemy realizować świadczenia  zdrowotne  na najwyższym poziomie. Dużym osiągnięciem jest dokonanie modernizacji szpitalnego oddziału ratunkowego, który od 2012 r. zyskał nowe oblicze funkcjonalne, stanowiąc bazę dla Centrum Urazowego. Możemy się również poszczycić pracownią PET, jedyną w regionie, którą pozyskaliśmy dzięki Uniwersytetowi Medycznemu w Lublinie.

Należy podkreślić, iż bez systematycznego modernizowania oddziałów  i doposażania w nowoczesną aparaturę medyczną, nie byłoby możliwe odnoszenie sukcesów w sferze działalności diagnostyczno- leczniczej. SPSK-4 jest szpitalem wielospecjalistycznym, na bazie którego funkcjonuje ponad 20  klinik o różnych profilach działalności,  znanych w kraju i za granicą prekursorskich metod leczenia. To, że jesteśmy rozpoznawalni na rynku usług medycznych,  to zasługa takich wiodących jednostek jak Klinika Neurochirurgii, Klinika Kardiologii czy Klinika Położnictwa i Perinatologii. Nie chciałbym przy tym umniejszać zasług innych klinik, które również odnoszą duże sukcesy w działalności leczniczej.

O rozwoju szpitala świadczy również to, jak jesteśmy postrzegani przez pacjentów i jak wygląda popyt na nasze usługi. Faktem jest, iż mamy bardzo wysoki wskaźnik leczonych pacjentów, pochodzących spoza województwa lubelskiego,  przekraczający 10% i charakteryzujący się tendencją wzrostową. Popyt na nasze usługi jest znacznie wyższy niż możliwości wynikające z poziomu finansowania przez NFZ.

 

M.B.: Jaka jest wizja, misja i strategia rozwoju szpitala?

 

M.P.: Nieustannie realizujemy wizję szpitala nowoczesnego, w odniesieniu do metod i poziomu leczenia, posiadanej infrastruktury oraz sposobu zarządzania jednostką,  w aspekcie organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym. Misja szpitala, wyrażana w słowach: „Dobro chorego jest naszą najważniejszą wartością i celem” obliguje nas do podejmowania działań ukierunkowanych na zadowolenie pacjentów. To dla dobra pacjentów, jako jednostka kliniczna, kształcimy na najwyższym poziomie kadrę medyczną, stwarzamy warunki rozwoju naukowo- badawczego, w ścisłym współdziałaniu z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, wdrażamy nowatorskie metody leczenia i podejmujemy szereg innych działań służących postępowi w medycynie.

 

M.B.: Jakie są najważniejsze cele do zrealizowania w 2014 i 2015 r.?

 

M.P.: W bieżącym roku chciałbym ukończyć inwestycję, jaką jest modernizacja Oddziału Ortopedii i Traumatologii, finansowaną ze środków unijnych, niezwykle ważną z punktu widzenia zadań, jakie realizuje powołane na bazie SPSK-4 Centrum Urazowe.

Planuję również inwestycje związane z zagospodarowaniem miejsc po przeniesieniu starego bloku operacyjnego do nowego obiektu, łączących się ze zmianą lokalizacji części dotychczasowych oddziałów szpitalnych.

W sferze planów pozostaje również modernizacja oddziału Nefrologii i Stacji Dializ oraz oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej. Sporządzona dokumentacja techniczna i świadczy o gotowości do rozpoczęcia tych inwestycji, ale na przeszkodzie stoi brak środków finansowych.

 

M.B.: Jakie dziś są atuty tego Szpitala?

 

M.P.: Atutem tego szpitala jest rozpoznawalność na rynku usług zdrowotnych,  o czym świadczy przede wszystkim poziom popytu na jego usługi. Jesteśmy w sytuacji, w której musimy ograniczać przyjęcia, aby nie generować tzw. „nadwykonań”, a to oznacza, że pacjenci chcą być leczeni w naszej jednostce, często za cenę dłuższego oczekiwania. SPSK-4 ma opinie dobrego szpitala, którego atutem jest doskonały potencjał kadrowy. Jako jednostka kliniczna zatrudniamy wybitnych specjalistów, często pełniących funkcję konsultantów. Kolejnym atutem jest świetna infrastruktura. Wyposażeniem nie ustępujemy szpitalom europejskim a nowoczesny blok operacyjny reprezentuje poziom światowy.  Ponadto zapewniamy kompleksowość leczenia, poczynając od poradnictwa podstawowego i specjalistycznego, po wysokospecjalistyczną diagnostykę, zabiegi operacyjne i opiekę pooperacyjną w ośrodku rehabilitacji czy przychodni przyszpitalnej. Dopełnieniem kompleksowości leczenia jest Szpitalny Oddział Ratunkowy, nierentowny, ale jakże istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Lubelszczyzny. Miarą naszej atrakcyjności są również zdobyte wyróżnienia, certyfikaty oraz  prestiżowe nagrody potwierdzające nasz status dobrego szpitala.

 

M.B.: Jakie są najważniejsze inwestycje Szpitala ?

 

M.P.: Z dotychczas zrealizowanych instytucji palmę pierwszeństwa przyznaję oczywiście Blokowi Operacyjnemu, inwestycji która stała się zwieńczeniem moich wieloletnich starań. Nadałem jej znaczenie priorytetowe, bowiem dotychczasowy blok operacyjny, nie tylko nie spełnił wymaganych przepisami standardów, ale dodatkowo nie sprzyjał rozwojowi nowoczesnej chirurgii i procesom kształcenia w dyscyplinach zabiegowych. Trzeba powiedzieć, że sześciokondygnacyjny budynek bloku, wzniesiony dzięki wsparciu środków unijnych od czerwca 2009 r. do września 2012 r., a oddany do użytku w ubiegłym roku, stanowi jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce i spełnia standardy na poziomie światowym, stanowiąc zaplecze dla operatywy większości oddziałów zabiegowych dzięki 12-tu salom operacyjnym, jak również dla oddziału intensywnej terapii i centralnej sterylizacji.

Powodem do dumy jest również oddany do użytku w 2012 r. Szpitalny Oddział Ratunkowy, który dzięki wsparciu środków unijnych przeszedł gruntowną modernizację, poprawiającą jego funkcjonalność.  Oczywiście w ślad za modernizacją pomieszczeń poszły inwestycje w kierunku wyposażenia sal zabiegowych, pracowni endoskopowych, pracowni tlenoterapii hiperbarycznej czy tomografii komputerowej. Na przestrzeni ostatnich lat wyremontowano większość oddziałów szpitalnych, ale proces inwestowania w infrastrukturę  szpitala  jest procesem ciągłym i jest jeszcze szereg obszarów działalności Szpitala, w których występują potrzeby inwestycyjne.

 

M.B.: Jakie można wymienić przykłady na innowacyjność Szpitala?

 

M.P.: Każda z funkcjonujących na bazie szpitala Klinik może pochwalić się innowacyjnymi metodami leczenia. Biorąc pod uwagę fakt, iż mamy ponad 20 Klinik nie sposób w ramach niniejszego opracowania wyróżnić wymienić wszystkich sukcesów. Jednak podkreślić należy, iż rozpoznawalność nasza na rynku usług zdrowotnych możliwa jest przede wszystkim  dzięki takim jednostkom jak Klinika Kardiologii, znanej m. in. z wprowadzenia innowacyjnych zabiegów denerwacji tętnic nerkowych, Klinice Położnictwa i Perinatologii znanej z prekursorskiego programu trójstopniowej opieki perinatologicznej, Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, która jako pierwsza w kraju zastosowała radiochirurgię stereotaktyczną w leczeniu naczyniaków i guzów mózgu.

Innowacyjność widoczna jest również w innych sferach działalności szpitala, chociażby w odniesieniu do modelu zarządzania, w którym stworzono mechanizmy, umożliwiające precyzyjne, bieżące monitorowanie wszystkich procesów składających się na ekonomiczny efekt działalności, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego standardu jakościowego udzielanych świadczeń zdrowotnych. Wyrazem doceniania starań w tej sferze są przyznawane nam liczne nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach i rankingach typu „Perły Medycyny”, „Wiktoria Znak jakości Przedsiębiorców”, i certyfikaty „Rzetelni w Ochronie Zdrowia”, „Rzetelny Menadżer” i inne.

 

M.B.: Jak Pan ocenia nowoczesność szpitala?

 

M.P.: SPSK-4 w Lublinie to nowoczesny szpital, czego potwierdzeniem są przyznawane nam certyfikaty, wyróżnienia i tytuły, o  których już wspomniałem, w procedurach ocen dokonywanych przez instytucje zewnętrzne. Biorąc pod uwagę kryteria oceny, jakie stawiane są przez kapituły konkursowe i audytorów, szpital nie spełniający wymogu nowoczesności w szerokim znaczeniu tego słowa, nie miałby szans na sukces. Nowoczesność jest naszym atutem, wyznacznikiem naszej silnej pozycji rynkowej i przewagi nad konkurencją rynkowa.

 

M.B.: Dlaczego warto leczyć się u Państwa w Szpitalu?

 

M.P.: Nawiążę do wcześniejszej wypowiedzi - bo jesteśmy nowoczesnym szpitalem, gwarantującym wszechstronność i kompleksowość leczenia na najwyższym poziomie, wyznaczanym przez wysokospecjalistyczną kadrę. Zapewniamy optymalne warunki leczenia i pobytu. Wdrażamy nowatorskie metody diagnostyczno- lecznicze, a równocześnie stworzyliśmy system procedur służących bezpieczeństwu pacjentów i respektowaniu ich praw.

Mamy potwierdzoną skuteczność naszych działań ocenami, o których już wspomniałem. Nowoczesna infrastruktura przede wszystkim wyposażenie w aparaturę nie ustępującą szpitalom europejskim, pozwala nam korzystać z osiągnięć współczesnej medycyny.

Dodam tylko, iż nie muszę specjalnie przekonywać pacjentów o tym, że warto leczyć się w naszym szpitalu.

 

M.B.: Jak zjednywać sobie ludzi do realizacji celów? Jak ich motywować, by tworzyć coraz lepsze zespoły i lepszy Szpital?

 

M.P.: Oczywistym jest, że sukces szpitala nie byłby możliwy bez profesjonalnej kadry stanowiącej wsparcie dla Zarządu Szpitala. Sukcesy szpitala wpływają bardzo motywująco na całe zespoły pracowników. Chciałbym móc powiedzieć, iż równie motywujące znaczenie ma satysfakcjonujące wszystkich wynagrodzenie, ale niestety daleko jest do satysfakcji z powodu zarobków. Oczekiwania pracowników są większe niż możliwości szpitala. Pomimo tego SPSK-4 jest nadal bardzo pożądanym miejscem pracy, z uwagi na warunki pracy, możliwość dokształcania i stabilizację zatrudnienia.

 

M.B.: Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024