Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

Surowce i energia dla społeczeństwa

Misją Instytutu jest dostarczanie nauce i gospodarce nowoczesnych, ekonomicznych, ekologicznych i społecznie atrakcyjnych rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi kraju i regionów w obszarze surowcowym i energetycznym. Misja ta jest realizowana pod hasłem: Surowce i energia dla społeczeństwa.

Mariusz Blimel: Jaka jest krótka historia Instytutu? 

Dr hab. inż. Krzysztof Galos, prof. nadzw. IGSMiE PAN; Dyrektor Instytutu: 

Historia naszego Instytutu sięga lat 80’ ubiegłego wieku. W roku 1986 zostaje założony Zakład Podstaw Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, przekształcony następnie w Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, a następnie w roku 1998 – w Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN). 

M.B.: Jaka jest w ocenie Pana Dyrektora misja Instytutu? 

K.G.: Misją Instytutu jest dostarczanie nauce i gospodarce nowoczesnych, ekonomicznych, ekologicznych i społecznie atrakcyjnych rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi kraju i regionów w obszarze surowcowym i energetycznym. Misja ta jest realizowana pod hasłem: Surowce i energia dla społeczeństwa. Poza rozwijaną działalnością naukowo-badawczą w tych obszarach, misję tą realizujemy również świadcząc profesjonalne usługi badawczo-rozwojowe dla podmiotów gospodarczych oraz jednostek  administracji rządowej i samorządowej. Ta działalność usługowa przynosi blisko 40% rocznych przychodów Instytutu. Sprawia ona zarazem, że jesteśmy blisko problemów i wyzwań branży górniczej, energetyki i inżynierii środowiska.

M.B.: Jakie są dążenia, cele Instytutu? 

K.G.: Dążymy do tego, aby nasza instytucja była miejscem pracy, gdzie szanuje się wartości etyczne. Dbamy o wzrost prestiżu naukowego Instytutu w krajowej i międzynarodowej przestrzeni badawczej oraz do pogłębiania współpracy z przedsiębiorstwami. Chcemy to osiągać m.in. poprzez:  

 • Rozwój współpracy z innymi jednostkami naukowymi poprzez udział w realizacji projektów badawczych na poziomie krajowym i europejskim, w szczególności w obszarze innowacyjnych zagadnień badawczych z zakresu szeroko pojętej gospodarki surowcami mineralnymi i energią,
 • Rozwijanie więzi z innymi jednostkami naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi (zwłaszcza przemysłowymi) w kraju i zagranicą, poprzez wspólną realizację prac badawczych i rozwojowych,
 • Rozwijanie posiadanej bazy laboratoryjnej oraz związanej z tym oferty naukowo-badawczej w obszarach będących specjalnością Instytutu. 

M.B.: W jaki sposób osiąga się doskonałość naukową?  

K.G.: Instytut posiada kategorię „A” w ostatniej ocenie parametrycznej jednostek naukowych. W 2017 roku Komisja Europejska przyznała nam prestiżowe wyróżnienie HR Excellence in Research, potwierdzające najwyższą jakość pracy naukowej w naszym Instytucie. Efekty pracy naukowej znajdują potwierdzenie w systematycznie rosnącej liczbie publikacji naukowych (średnio 150 pozycji rocznie). Rośnie również liczba cenionych publikacji pracowników Instytutu z listy Journal Citation Report (w roku 2017 − 34 takie publikacje).

Instytut był i jest współorganizatorem wielu kongresów i konferencji naukowych. Cyklicznie organizowanych jest pięć konferencji tematycznych pt.: Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej, Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi, Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Warsztaty Górnicze – Zagrożenia Naturalne w Górnictwie, oraz Forum Gospodarki Energetycznej. Planujemy też reaktywację kolejnej – Szkoły Gospodarki Odpadami.  

Od ponad 25 lat funkcjonuje również wydawnictwo naukowe Instytutu, posiadające szeroką ofertę dla polskich i zagranicznych naukowców. Na szczególną uwagę zasługuje kwartalnik Gospodarka Surowcami Mineralnymi − Mineral Resources Management, indeksowany w bazie Web of Science.

M.B.: Co stanowi o pozycji Instytutu? 

K.G.: Najcenniejszy kapitał w Instytucie to bez wątpienia nasi pracownicy. W chwili obecnej zatrudniamy blisko 110 osób. Pracownicy naukowi zorganizowani są w cztery zakłady i trzynaście pracowni specjalistycznych. Pozostali pracownicy stanowią wsparcie kadry naukowej w zakresie naukowo-technicznym i obsługi administracyjnej. 

Nasi pracownicy posiadają wysokie kompetencje merytoryczne oraz często wieloletnie doświadczenie, pogłębiane w ramach staży i praktyk zagranicznych, w trakcie realizacji prac naukowo-badawczych oraz szkoleń. Są członkami organów doradczych, gremiów opiniujących, stowarzyszeń oraz certyfikowanymi ekspertami i doradcami instytucji krajowych i zagranicznych. 

Naszym atutem jest struktura wiekowa, w której niemal 40% zatrudnionych stanowią pracownicy w wieku poniżej 35 lat. Staramy się bowiem łączyć doświadczenie starszych pracowników z zapałem i nowymi ideami proponowanymi przez młodszą kadrę. Kwalifikacje poszczególnych zespołów pozwalają utrzymywać interdyscyplinarny charakter działalności, dostrzegalny w szerokim zakresie aktywności naukowej i badawczo-rozwojowej naszego Instytutu.

Nasi pracownicy posiadają długoletnie doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych. Część kadry naukowej stanowią profesorowie z długoletnim (nawet 40-letnim) stażem. Wszyscy kierownicy 13 Pracowni mają co najmniej 10-letnie doświadczenie we współpracy z przemysłem oraz ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą. Każdy z nich, wraz z zespołem zrealizował co najmniej 50 projektów naukowo-badawczych oraz – głównie – badawczo-rozwojowych. 

M.B.: Jak przebiega wasza działalność badawczo-usługowa oraz współpraca krajowa i zagraniczna?

K.G.: Działalność naukowo-badawcza i badawczo-rozwojowe to dwa ważne aspekty funkcjonowania Instytutu. Na przestrzeni czterech ostatnich lat w naszej instytucji zrealizowano blisko 300 projektów i prac o charakterze naukowo-badawczym i badawczo-rozwojowym, w szczególności: 

 • około 25 kluczowych projektów międzynarodowych,
 • około 20 istotnych projektów krajowych, 
 • ponad 180 usług naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych dla krajowych podmiotów gospodarczych,
 • ponad 70 prac dla jednostek administracji rządowej i samorządowej.

W ostatnich kilkunastu latach Instytut zrealizował w międzynarodowych konsorcjach m.in. kilka międzynarodowych projektów w ramach Programu Horyzont2020, kilkanaście projektów w ramach programu KIC Raw Materials oraz kilka projektów międzynarodowych finansowanych z innych źródeł. Z drugiej strony w naszym Instytucie każdego roku wykonujemy 50-60 prac o charakterze naukowo-badawczym – badawczo-rozwojowym dla krajowych podmiotów gospodarczych oraz 20-25 takich prac dla jednostek administracji rządowej i samorządowej.

 M.B.: Jak ocenia Pan współpracę, zarówno z ośrodkami krajowymi, jak i zagranicznymi?  

K.G.: Łącznie liczba podmiotów, dla których Instytut wykonywał prace w ostatnich czterech latach sięga 70. Wykaz najważniejszych firm, z którymi nawiązaliśmy długoletnią współpracę przedstawia dołączona infografika (KKK). 

W wyniku wieloletniej działalności na forum międzynarodowym Instytut nawiązał długofalową  współpracę z niemal 30 ośrodkami naukowymi w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych. IGSMiE PAN należy także do Konsorcjum KIC Raw Materials, w skład którego wchodzi ponad 120 partnerów z krajów UE. Jest również członkiem licznych sieci naukowo-przemysłowych i klastrów, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych, związanych ze zrównoważonym pozyskiwaniem i użytkowaniem surowców i energii. 

M.B.: Do kogo skierowana jest oferta Instytut?

K.G.: Naszą ofertą chcemy w szczególności zainteresować przedsiębiorców z sektora przemysłu wydobywczego, paliwowo-energetycznego, podmioty działające w obszarze ochrony i inżynierii środowiska. 

Obecny zakres prac realizowanych przez Instytut dla podmiotów gospodarczych jest bardzo szeroki i interdyscyplinarny. Poniżej wskazano główne obszary tematyczne prac oferowanych przez poszczególne Pracownie Instytutu:

 1. Geologia stosowana:
 • Prognozowanie, poszukiwanie, rozpoznawanie i dokumentowanie złóż kopalin,
 • Szacowanie i klasyfikacja zasobów złóż i ich ocena geologiczno-gospodarcza,
 • Kartografia geologiczno-gospodarcza i geośrodowiskowa,
 • Zasady i podstawy prawne racjonalnej gospodarki złożami, ich waloryzacji i ochrony,
 • Systemy informatyczne w gospodarce zasobami złóż (modele cyfrowe złóż),
 • Przygotowanie i opiniowanie wniosków koncesyjnych,
 • Przygotowywanie projektów robót geologicznych i nadzór geologiczny.
 1. Górnictwo:
 • Kierunki rozwoju nowych technologii eksploatacji złóż, 
 • Ocena efektywności systemów eksploatacji złóż, 
 • Ocena uciążliwości warunków geologiczno-górniczych eksploatacji złóż,
 • Cyfrowe modelowanie i harmonogramowanie wydobycia,
 • Ocena możliwości zagospodarowania złóż i pozyskiwania surowców mineralnych,
 • Ekonomiczne, formalno-prawne, techniczne, technologiczne i środowiskowe uwarunkowania pozyskiwania surowców mineralnych ze źródeł pierwotnych, wtórnych i odpadowych.
 1. Ekonomika górnictwa i energetyki:
 • Ocena ekonomiczna przedsięwzięć inwestycyjnych w górnictwie oraz w sektorze paliwowo energetycznym,
 • Wycena aktywów geologiczno-górniczych,
 • Projektowanie i szacowanie kosztów pozyskania węgla, likwidacji kopalń, obciążeń publiczno-prawnych i cywilno-prawnych górnictwa,
 1. Gospodarka surowcami mineralnymi:
 • Analizy i prognozy światowego i krajowego rynku surowcowego (produkcja, podaż, popyt, ceny),
 • Modelowanie krajowej gospodarki surowcowej,
 • Polityka surowcowa Polski na tle innych krajów, 
 • Ocena bezpieczeństwa surowcowego kraju.
 1. Gospodarka paliwami i energią:
 • Polityka energetyczna i ocena bezpieczeństwa energetycznego regionów oraz kraju,
 • Narzędzia polityki energetycznej i ekologicznej,
 • Modelowanie, prognozowanie i optymalizacja rozwoju krajowego systemu paliwowo-energetycznego, także z zastosowaniem modeli matematycznych,
 • Analizy międzynarodowych i krajowych rynków paliw oraz rynków energii, 
 • Nowe metody wychwytywania oraz magazynowania gazów i energii, w szczególności dwutlenku węgla i wodoru,
 • Analizy wykorzystania paliw w transporcie (w tym: e-mobility, CNG).
 1. Odnawialne źródła energii:
 • Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych,
 • Ocena potencjału geotermalnego wód wraz z analizą korzyści technicznych, ekonomicznych i środowiskowych (w tym walorów balneologicznych i leczniczych),
 • Ocena warunków hydrogeologicznych zbiorników wód podziemnych w płytkich horyzontach wodonośnych pod kątem potencjału wodnego (woda pitna) i energetycznego (pompy ciepła)
 • Optymalizacja wykorzystania energii geotermalnej w tzw. hybrydowych (wielopaliwowych) systemach ciepłowniczych,
 • Ocena stopnia redukcji emisji z paliw biomasowych w nowoczesnych kotłach stałopaliwowych,
 • Analiza energooszczędności oraz optymalizacja doboru instalacji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.
 1. Surowce ze źródeł wtórnych i odpadowych:
 • Źródła, parametry jakościowe oraz możliwości użytkowania mineralnych surowców odpadowych i kopalin towarzyszących,
 • Charakterystyka mineralogiczno-technologiczna surowców skalnych, w tym odpadowych,
 • Możliwości technologiczne oraz aspekty prawno-finansowe odzysku surowców mineralnych z odpadów,
 • Badania naturalnych i syntetycznych surowców mineralnych pod kątem ich wykorzystania jako sorbentów gazów,
 • Analiza systemów zbiórki i przetwarzania (recyklingu) złomów jako wtórnych źródeł surowców,
 • Metodyka śladu środowiskowego (LCA) i śladu węglowego (CF) oraz analizy środowiskowe w całym cyklu życia surowców.
 1. Geoinżynieria i inżynieria środowiska:
 • Badania jakości i stateczności górotworu w warunkach obciążeń statycznych i dynamicznych wokół wyrobisk podziemnych, budowli oraz obiektów naziemnych, 
 • Badania geofizyczne budowy, właściwości i czasoprzestrzennego zachowania się ośrodków gruntowych i skalnych z zastosowaniem metod falowych: sejsmicznej, sejsmologicznej, sejsmoakustycznej, sejsmometrycznej i georadarowej, 
 • Rozpoznanie, badania i analiza jakości środowiska gruntowo-wodnego, w szczególności w pobliżu czynnych i zamkniętych obiektów przemysłowych oraz obiektów składowania odpadów,
 • Wykorzystanie odpadów wydobywczych i przemysłowych do celów rekultywacji,
 • Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych oraz przemysłowych.

Zapraszamy do współpracy i do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.min-pan.krakow.pl

Zaplecze laboratoryjne Instytutu. 

W IGSMIE PAN funkcjonują obecnie trzy laboratoria: 

 • Laboratorium Geotermalne w Bańskiej Niżnej - Białym Dunajcu. Aparatura i oprogramowanie specjalistyczne: Najstarsza w Polsce instalacja geotermalna, użytkowana również na potrzeby ciepłownictwa (od 1993 r.). Podstawowy zakres badań: opracowywanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań technologicznych bazujących na odnawialnych źródłach energii oraz kompleksowe wykorzystanie i zagospodarowanie wód geotermalnych; modelowanie pracy systemów geotermalnych oraz symulacja energetyczno-ekonomicznych warunków pracy układów ciepłowniczych, również hybrydowych.
 • Laboratorium Geofizyki Inżynierskiej. Aparatura i oprogramowanie specjalistyczne: Georadar z antenami powierzchniowymi 50, 100 i 250 MHz oraz anteną otworową 100 MHz, 48-kanałowa aparatura sejsmiczna, 12 szerokopasmowych sejsmometrów, GPS różnicowy L1/L2. Podstawowy zakres badań: rozpoznania struktury i właściwości różnych ośrodków geologicznych oraz zachodzących w nich procesów fizyczno-mechanicznych.; badania geofizyczne i modelowanie numeryczne; analiza procesów osuwiskowych, zapadliskowych, stateczności obwałowań przeciwpowodziowych; ocena jakości podłoża pod obiekty budowlane powierzchniowe i podziemne, jak również dla potrzeb prowadzenia prac górniczych i tunelowania. 
 • Laboratorium Badań Środowiskowych. Aparatura specjalistyczna: spektrometr AAS Altec AMA 254, Spektrometr ICP OES Perkin-Elmer Optima 7000 DV, fotometr SLANDI LF 200. Podstawowy zakres badań: oznaczenia rtęci całkowitej, zawartości metali ciężkich, anionów w próbkach ciekłych; badania terenowe i laboratoryjne zanieczyszczenia wód podziemnych, powierzchniowych, gleb, gruntów; analizy jakości odpadów, surowców bądź ścieków oraz zanieczyszczeń metalami i metaloidami, ze szczególnym uwzględnieniem rtęci; ocena oddziaływania składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych oraz szlaków komunikacyjnych i różnych obiektów przemysłowych na środowisko przyrodnicze, w tym ocena możliwości zagospodarowania odpadów oraz prognozowanie migracji zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym.

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024