Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej   im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

iitd pan 

1. Oferujemy oznaczanie endotoksyn i mureiny przez równoczesny pomiar tych markerów chemicznych w próbce przy pomocy GLC-MS. Endotoksyna jest silnym czynnikiem prozapalnym. Opracowana metoda dotyczy oznaczania kwasu 2-keto-3-deoksy- oktulozonowego (Kdo), kwasu N-acetylomuraminowego (MurNAc). Czułość metody dorównuje testowi LAL do wykrywania endotoksyny obecnej w surowicy, dodatkowo pozwalając oznaczać oprócz bakterii G(-) również bakterie G(+). Metoda nadaje się do próbek środowiskowych, w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, weterynarii. Oznaczamy markery bakteryjne w materiale środowiskowym (budynki, kurz, zanieczyszczenia, gospodarstwa domowe, miejsca występowania alergii, źródła zakażeń, sprzęt odkażany, normy dla bhp itp.), biologicznym (krew, tkanki lite, materiał zakaźny, materiał weterynaryjny itp.), produktach spożywczych (półprodukty, surowce, produkty, efekty sterylizacji, poziom endotoksyn w sterylnym materiale), farmaceutycznych (produkty, środki ortopedyczne, materiały lecznicze), produktach przemysłowych (materiały i surowce trudne do sterylizacji, linie produkcyjne, analizy dla laboratoriów kontroli jakości itd.) – analizy usługowe, na zlecenie. Oznaczanie tą metodą jest szybsze, tańsze i bardziej specyficzne niż metodą biologiczną LAL. Równocześnie opracowaliśmy element testowy do wykrywania endotoksyn, a także czujniki do pomiaru i monitorowania endotoksyn, markerów sepsy, w płynach ustrojowych i materiale biologicznym, produktach spożywczych, próbkach środowiskowych, co ma znaczenie w medycynie, laboratoriach analitycznych, przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. Często materiały odkażane posiadają bakterie dla których odkażalniki są źródłem węgla, a sterylizowane produkty zawierają stabilne endotoksyny/pirogeny). Przygotowujemy normy zawartości endotoksyn, walidacje. Opatentowane zostały: metody oznaczania endotoksyn przez pomiar markerów chemicznych przy pomocy GLC-MS i HPLC (zgł. P.381700), fluorescencyjny element testowy do wykrywania i/lub określania stężenia endotoksyn w płynnych próbkach (zgł. P.358220), luminescencyjny biosensor zol-żelowy do pomiaru endotoksyn, a także rezonansowy element testowy do wykrywania endotoksyn (patenty P.381606, P.381607 oraz P .395538, P .400863). Oferta obejmuje także możliwość produkcji takich urządzeń diagnostycznych. Oznaczanie endotoksyn może być szczególnie przydatne dla producentów żywności funkcjonalnej. 

2. Test diagnostyczny ELISA do oznaczania produktów glikacji w próbkach biologicznych i w materiałach przemysłowych oparty na syntetycznych produktach zaawansowanej glikacji (AGE) i przeciwciałach monoklonalnych. Produkty glikacji (Maillarda) wykazują aktywność prozapalną. Opracowany test immunoenzymatyczny służy do pomiaru produktów AGE, w oparciu o nowe przeciwciała monoklonalne, zestaw antygenów i sposób przygotowania próbek do oznaczania bezwzględnej ilości AGE. Przeciwciała monoklonalne są skierowane przeciwko produktom AGE o nowej, odrębnej swoistości niż dostępne przeciwciała komercyjne. Oznaczanie produktów zaawansowanej glikacji, znajdujących się w organizmie ludzkim ma duże znaczenie w badaniach i znalazło zastosowanie w diagnostyce chorób związanych z nadmierną glikacją, takich jak cukrzyca, jej powikłania oraz w chorobie Alzheimera. Test diagnostyczny został opatentowany patentem P.360969. Test uzupełni nieliczne metody diagnostyki cukrzycy i powikłań cukrzycowych, nowych leków przeciwcukrzycowych i skierowanych przeciwko chorobom o podłożu immunologicznym Zestaw jest nowością na rynku i wartość komercyjną posiadają przeciwciała monoklonalne, test ELISA, syntetyczny antygen i syntetyczny standard. Zainteresowana będzie branża farmaceutyczna, rolnicza, weterynaria, medycyna, kliniczne laboratoria analityczne, przemysł biotechnologiczny, fabryki leków, producenci testów diagnostycznych, odczynników biochemicznych, przemysł spożywczy, producenci żywności funkcjonalnej. 

3. Identyfikacja gatunkowa mikroorganizmów w ramach działalności PCM: MALDI Biotyper (Bruker) – identyfikacja na podstawie analizy profilu proteomicznego szczepów bakteryjnych; sekwencjonowanie 16S RNA – izolacja, sekwencjonowanie, analiza wyników; BBL Crystal (Becton Dickinson) – identyfikacja w oparciu o określony profil biochemiczny. Określenie lekooporności mikroorganizmów z zastosowaniem metody z użyciem testów krążkowych. Przyjmowanie depozytu zwykłego (bakterie, bakteriofagi, grzyby): identyfikacja gatunkowa szczepu wraz z jego zabezpieczeniem i przechowywaniem w postaci liofilizatów, jak i próbek glicerolowych w temp. −80°C. Przyjmowanie depozytu patentowego (bakterie, bakteriofagi): zabezpieczenie i przechowywanie otrzymanego materiału, potwierdzenie żywotności mikroorganizmu, udostępnianie próbek instytucjom weryfikującym 

4. Namnażanie i określenie miana bakteriofagów (np. metodą Gratti). 

5. Izolacja, typowanie gatunkowe i przeprowadzenie charakterystyki biochemicznej mikroorganizmów izolowanych z materiałów środowiskowych i klinicznych, antybiogramy. 

6. Opracowanie nowych szczepionek koniugatowych przeciwbakteryjnych, opracowanie nowych diagnostyków dla bakterii i nowotworów, leków przeciwbakteryjnych, przeciwnowotworowych. 

7. Oferta metodologiczna: metody selektywnego oznaczania glukozy i fruktozy w obecności innych cukrów; metoda otrzymywania przeciwciał anty-kwas sjalowy, białka fimbrialne jako nośniki do szczepionek, metoda chromatografii powinowactwa oligosacharydów rdzeniowych na kolumnie z serotoniną, usługa otrzymywania rozpuszczalnej formy lipopolisacharydu, chromatografii powinowactwa glikolipidowych antygenów zawierających labilne epitopy; metody glikobiologiczne otrzymywania czystych lipopolisacharydów, kwasów teichojowych, glikolipidów, polisacharydów, peptydoglikanu, technik koniugacji, analitycznego oznaczania węglowodanów, kwasów tłuszczowych, kwasów mikolowych, sjalowych, L- i D-aminokwasów, oferta badań strukturalnych glikokoniugatów – specyficznych degradacji chemicznych i enzymatycznych, derywatyzacji chemicznych, analizy cukrowej, metylacyjnej, oznaczania anomerii cukrów, podstawień, sekwencji i rozgałęzień, znakowania izotopowego, metody instrumentalne – HPLC, FPLC, TLC, UHPLC-LC-MS/MS, GLC-MS/MS, MALDI-TOF-MS, SDS- PAGE, RT-PCR, techniki NMR, reakcje w reaktorze mikrofalowym, powierzchniowego rezonansu plazmonowego, chemiluminescencji, bioobrazowania w skaningowej mikroskopii elektronowo-jonowej, analizy sekwencji białek, wyznaczania epitopu metodą pinową, metody immunochemiczne i immunologiczne – immunoblotingu, aglutynacji biernej, mikroimmunoprecypitacji, immunoelektroforezy, preparacji przeciwciał poli- i monoklonalnych mysich i króliczych, oczyszczanie przeciwciał, izolowania komórek dendrytycznych, multipleksowe oznaczanie cytokin, technologie linii komórkowych – oznaczanie cytotoksyczności, technologie hybrydomowe, techniki mikrobiologiczne – metody aktinobakteryjne, barwienie, techniki bakteriofagowe, charakterystyki glikokoniugatów, aktywność bakteriobójcza, test opsonofagocytozy. 

8. Preparatyka i badania strukturalne glikolipidów, oligosacharydów i polisacharydów metodami analizy chemicznej, spektrometrii mas i spektroskopii NMR. Analiza glikozylacji. Otrzymywanie glikokoniugatów. Hodowle bakteryjne w fermentorach 9 L i 5L w pracowniach klasy BSL 2 i GMM 2. 

9. Analiza oddziaływań międzycząsteczkowych metodą powierzchniowego rezonansu plazmonów (SPR) na aparacie Biacore T200. 

10. Probiotyki – oferta dotyczy badań właściwości biologicznych bakterii jogurtowych, oferujemy sprzedaż probiotyków bakterii, w szczególności ich opatentowanych polisacharydowych produktów o aktywnościach: immunomodulujących, immunostymulujących, przeciwzapalnych, przeciwalergicznych. Określenie właściwości prebiotycznych substancji. Określenie właściwości neuroprotekcyjnych/neurotroficznych substancji pochodzenia naturalnego. Określenie właściwości probiotycznych bakterii zgodnie z zaleceniami WHO/FAO, w szczególności określenie żywotności bakterii probiotycznych i ich ilości w produkcie, badania antagonizmu pomiędzy drobnoustrojami, badanie adherencji do komórek nabłonkowych, określenie cytotoksyczności i właściwości immunomodulatorowych np. oddziaływania bakterii oraz ich produktów na komórki układu odpornościowego (komórki dendrytyczne, makrofagi, limfocyty), aktywacja receptorów Toll i NOD-podobnych, określenie szlaków sygnałowych indukowanych przez preparaty probiotyczne, właściwości antyoksydacyjnych a także prowadzenie badań na zwierzęcych modelach alergii i wrzodziejącego zapalenia jelit. 

11. Bakteriofagi – jedyny ośrodek w Unii Europejskiej zajmujący się terapią fagową, jeden z dwóch w świecie oferujący terapię fagową, oferujemy: (i) fagi do terapii zakażeń bakteryjnych ludzi i zwierząt, (ii) oczyszczanie ścieków z bakterii, (iii) oczyszczanie wody, 

12. Przeciwciała monoklonalne – oferta dotyczy przeciwciał monoklonalnych: przeciwciało do różnicowania i diagnostyki immunohistochemicznej nowotworu nabłonka gruczołowego i tkanki nerwowej, przeciwciało do oznaczania produktów zaawansowanej glikacji AGE, do określania jakości produktów spożywczych, przeciwciało do oznaczania kwasów mikolowych jako markerów promieniowców z grupy Mycobacterium-Nocardia-Corynebacterium. 

13. Promieniowce – oferta dotyczy: (i) oznaczania, preparacji, identyfikacji glikolipidów promieniowców, (ii) preparacji i oczyszczania peptydoglikanu; (iii) identyfikacji promieniowców w materiale klinicznym wraz z antybiogramem. 

14. Międzyzakładowa Pracownia Cytometrii i Mikroskopii Konfokalnej: wieloparametrowa analiza metodą cytometrii przepływowej, immunofenotypowanie komórek, analiza mikropęcherzyków/egzosomów, analiza cyklu komórkowego, określenie apoptozy różnymi metodami, analiza proliferacji komórek, określenie żywotności komórek, analiza ekspresji białek sygnałowych / czynników transkrypcyjnych, oznaczanie cytokin w komórkach i płynach, analiza stresu oksydacyjnego, sortowanie komórek. 

15. Zwierzętarnia: hotelowanie zwierząt (myszy, szczury, króliki). W zwierzętarni IITD wydzielono strefy czystości mikrobiologicznej SPF (specyfic pathogen free, bariera eksperymentalna: myszy) oraz CV (część konwencjonalna: myszy, szczury, króliki), co umożliwia precyzyjne dopasowanie warunków mikrobiologicznych do wymagań i założeń prowadzonych badań naukowych. Każda ze stref wyposażona jest w pomieszczenia zabiegowe, które pozwalają na przeprowadzenie procedur zaplanowanych w doświadczeniu. Wysoko wyspecjalizowany personel zapewnia prawidłową opiekę nad utrzymywanymi w ośrodku zwierzętami, wspomaga naukowców w przebiegu czynności eksperymentalnych oraz dba o dobrostan zwierząt laboratoryjnych. Zwierzęta są kontrolowane co najmniej raz dziennie przez wykwalifikowanego opiekuna. Warunki, w jakich utrzymywane są zwierzęta są zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 roku w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych oraz Ustawą z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Pomieszczenia zabiegowe wyposażone są w komory laminarne, systemy do anestezji w postaci parowników izofluranu do znieczulenia wziewnego, powietrze syntetyczne, wagi, stoły zabiegowe ze stosownym oświetleniem. Zwierzętarnia doświadczalna posiada pomieszczenia dla zwierząt wyposażone w klatki indywidualnie wentylowane IVC, które umożliwiają utrzymanie wysokiego standardu higienicznego. 

16. Oferta laboratorium Neolek w standardzie DPL (dla metod in vitro i chemicznych): (i) badanie aktywności przeciwnowotworowej związków chemicznych lub produktów naturalnych wobec komórek ludzkich i mysich linii prawidłowych i nowotworowych in vitro oraz przeszczepionych myszom doświadczalnym in vivo, (ii) badania farmakokinetyczne i toksykologiczne in vitro (wybrane parametry ADME/Tox) oraz wstępna ocena toksyczności in vivo metodami przyżyciowymi, (iii) badania zmierzające do wyjaśnienia mechanizmów działania badanych substancji (różne metody np. western-blot, qPCR, cytometria, ELISA, itp.). 

17. Badania uwarunkowań genetycznych i epigenetycznych alergii pokarmowych (biologia molekularna: genotypowanie, badanie ekspresji genu, badanie metylacji DNA (PCR, RT-PCR, HRM, RFLP), testy ELISA. 

18. Ocena potencjalnej użyteczności terapeutycznej czy prewencyjnej preparatów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego stosując standardowe testy jak: oznaczanie toksyczności, wpływu na proliferację limfocytów, produkcję cytokin, ekspresję białek sygnałowych oraz aktywność przeciwwirusową. 

19. Genotypowanie polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNP, Single Nucleotide Polymorphism) technikami: PCR-RFLP, PCR-SSP (Polymerase Chain Raction with Sequence Specific Primers), ARMS-PCR (Amplification Refractory Mutation System Polymerase Chain Reaction), HRM (High Resolution Melting), Allelic discrimination (Real-time PCR with MGB  (Minor Groove Binder) TaqMan® probe), SNaPshotTM Multiplex (multiplexed, single-base extension reactions of up to 10 primers in a single tube). 

20. Genotypowanie polimorfizmów typu STR (Short Tandem Repeats, sekwencje mikrosatelitarne) i VNTR (Variable Number of Tandem Repeats, sekwencje minisatelitarne) PCR ze znakowanymi fluorescencyjnie starterami i detekcja na analizatorze genetycznym (3500 Series Genetic Analyzers). 

21. Analiza metylacji DNA techniką pirosekwencjonowania. 

22. Określanie apoptozy technikami: TUNEL (Terminal Deoksynukleotydyl Transferase Mediated d-UTP Nick End-Labeling), Test PARP, Test z jodkiem propidyny (PI), Test z dioctanem fluoresceiny (FDA) i jodkiem propidyny (FDA /PI), ANEKSYNA V/PI. 

(Tekst przygotowany na podstawie materiałów przekazanych przez prof. dr hab. Andrzeja Gamiana)

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024