Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

 

IEn logo kopia

 

„Głównym celem działania Instytutu Energetyki jest poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych oraz świadczenie usług badawczych w obszarze energetyki”.

 

Aprof. Tomasz Gałka, dyrektor Instytutu Energetyki, w rozmowie z Mariuszem Blimelem na łamach czasopisma Nauka Innowacje Biznes

Mariusz Blimel: Jakby Pan w skrócie opisał Instytut Energetyki?

Tomasz Gałka: Instytut Energetyki – Instytut Badawczy jest jedną z największych w Polsce i w Europie Środkowej placówek prowadzących prace badawcze w dziedzinie technologii energetycznych. Tworzymy nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy i rozwojowy, pozostający w nadzorze Ministra Klimatu i Środowiska. 

Instytut stanowi nowoczesny ośrodek badawczy, spełniający w Polsce czołową rolę w zakresie technologii wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i użytkowania energii elektrycznej i cieplnej. Pracownie naszego Instytutu są wyposażone w najwyższej klasy sprzęt pomiarowo-badawczy, a szereg laboratoriów posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Pracownicy Instytutu aktywnie uczestniczą we współpracy międzynarodowej, są autorami licznych publikacji i patentów. 

 

M.B.: Jaka jest misja instytutu?

T.G.: Misją instytutu jest poszukiwanie, rozwój i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i systemowych oraz tworzenie nowych innowacyjnych produktów i usług w dziedzinie energetyki. Służą one zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy, racjonalnemu wykorzystaniu zasobów energetycznych oraz minimalizacji negatywnego wpływu energetyki na środowisko. 

 

15 1M.B.: Jaka jest wizja rozwoju instytutu?

T.G.: Wizją Instytutu Energetyki jest najwyższej klasy centrum badań energetycznych – największe i najbardziej znaczące w Polsce i porównywalne z najbardziej liczącymi się w obszarze energetyki ośrodkami badawczo-wdrożeniowymi w Europie, uczestniczące w kreowaniu kierunków polityki energetycznej Polski i UE, tworzące nowe rozwiązania technologiczne oraz biorące udział we wdrażaniu innowacyjnych technologii energetycznych w gospodarce, którego produkty i usługi badawcze z powodzeniem konkurują na rynkach światowych. To również stały rozwój kompetencji i potencjału badawczego oraz poszerzanie obszarów działania. To także udział w tworzeniu wizji przyszłego systemu energetycznego. 

 

M.B.: Jaki jest obszar działalności instytutu?

T.G.: Głównym celem działania Instytutu Energetyki jest poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych oraz świadczenie usług badawczych w obszarze energetyki będących odpowiedzią na potrzeby gospodarki, a w szczególności sektora energetycznego. 

Działalność instytutu obejmuje realizację badań naukowych, prac rozwojowych, wdrożeń, ekspertyz oraz prac pomiarowych i analitycznych z zakresu wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej, ze szczególnym uwzględnieniem prac przyczyniających się do rozwoju i postępu w tych dziedzinach. 

76Zakres działalności badawczo-wdrożeniowej Instytutu Energetyki obejmuje: 

technologie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej, 

nowe technologie i urządzenia energetyki konwencjonalnej, 

prace badawcze w zakresie ogniw paliwowych i technologii wytwarzania ich elementów, 

energetyczne technologie wodorowe, 

automatykę elektroenergetyczną oraz systemy sterowania i pomiarów,  urządzenia bloków energetycznych,  elementy systemu elektroenergetycznego orazsieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych, 

• prognozowanie, programowanie i wspieranie rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz całego sektora energetyki, instalacje grzewcze i systemy kogeneracyjne, problematykę jakości energii, bezpieczeństwa energetycznego i efektywności energetycznej, diagnostykę stanu technicznego urządzeń i materiałów stosowanych w energetyce,
• materiały i innowacyjne technologie materiałowe w obszarze ceramiki technicznej,  elektrotechnicznej, i  specjalnej. ,
• pomiary oraz metody i systemy pomiarowe,
• badanie własności fizykochemicznych paliw i materiałów, 
• oddziaływanie urządzeń elektrycznych i radiokomunikacyjnych na środowisko, ochronę środowiska naturalnego i środowiska pracy. 

OgniwoCRL hi resInstytut Energetyki dysponuje doświadczoną kadrą naukową i inżynieryjno-techniczną o wysokich kwalifikacjach, a także nowoczesną bazą laboratoryjną, często unikalną nie tylko w skali kraju. Nasz Instytut aktywnie angażuje się we współpracę międzynarodową, jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA, a nasi pracownicy uczestniczą w wielu międzynarodowych projektach badawczych Unii Europejskiej. 

 

M.B.: Jakie ambicje przyświecają działalności Instytutu Energetyki?

T.G.: Mamy ambicję uczestniczenia w tworzeniu strategii badań energetycznych Polski tak, aby nasza wiedza i doświadczenie zarówno na polu krajowym, jak i międzynarodowym znalazły odzwierciedlenie w kształtowaniu kierunków badawczych kraju w obszarze energetyki. 

 

M.B.: Jaka, w skrócie, jest historia Instytutu Energetyki?

T.G.: Instytut Energetyki został powołany uchwałą Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1953 roku, jako jednostka badawczo-rozwojowa. W ciągu swojej liczącej już ponad sześćdziesiąt osiem lat historii jego struktura podlegała licznym zmianom. W 2008 roku decyzją Ministra Gospodarki, sprawującego wówczas nadzór nad Instytutem, zostały do niego włączone Instytut Techniki Cieplnej oraz Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej, funkcjonujące od tego czasu jako oddziały. W 2010 roku Instytut Energetyki został przekształcony w instytut badawczy. 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej było początkiem nowego etapu w historii badań prowadzonych w Instytucie. Jego charakterystyczną cechą było rosnące zaangażowanie zespołów badawczych w realizację programów międzynarodowych. Początkowo uczestnictwo w 5. Programie Ramowym UE zaowocowało pojawieniem się nowych kierunków badawczych związanych z niekonwencjonalnymi technologiami energetycznymi, takimi jak energetyczne wykorzystanie biomasy, czyste technologie węglowe czy ogniwa paliwowe. W późniejszym okresie tematyka ta poszerzyła się, obejmując m.in. systemy Smart Grids, problematykę efektywności energetycznej oraz wytwarzanie zaawansowanych technologicznie elementów ogniw paliwowych. Od 2000 roku Instytut uczestniczył lub uczestniczy w realizacji 41 projektów Programów Ramowych UE, z czego - 13 projektów programu Horyzont 2020, 5 projektów Funduszu Badawczego Węgla i Stali UE oraz szeregu innych projektów międzynarodowych. 

 

61M.B.: Jak wygląda działalność instytutu w czasie pandemii COVID-19?

T.G.: Gdy rozpoczynał się rok 2020, mało kto chyba przypuszczał, że upłynie on pod znakiem pandemii COVID-19, która wręcz momentalnie ogarnie cały świat. Sygnały z odległego Wuhanu z pewnością były niepokojące, ale trudno było przewidzieć, jak szybko i jak głęboko pandemia dotknie wszystkich niemal dziedzin naszego życia. Nie ominęło to oczywiście także Instytutu Energetyki. Szybko stało się jasne, że powrót do normalności będzie znacznie dłuższy i trudniejszy, niż można było początkowo mieć nadzieję. Konieczne okazało się takie zorganizowanie naszej codziennej pracy, aby zminimalizować zagrożenie infekcją, a jednocześnie jak najmniej utrudnić naszą działalność. W tym celu w marcu 2020 r. powołano w Jednostce Centralnej Instytutu Zespół Zarządzania Kryzysowego, którego działalność koordynował Zastępca Dyrektora ds. Współpracy i Rozwoju dr inż. Andrzej Sławiński. Przedsięwzięcia takie jak praca zdalna lub przemienna, ograniczenie dostępu do Instytutu dla osób z zewnątrz, drastyczne ograniczenie podróży służbowych i organizacja niemal wszystkich spotkań w formie telekonferencji z pewnością nie ułatwiały nam pracy. Pozwoliło to jednak na takie ograniczenie zagrożeń, jakie tylko było możliwe bez zawieszania funkcjonowania Instytutu. 

Pandemia oznaczała jednak nie tylko codzienne uciążliwe utrudnienia. Nałożone na gospodarkę ograniczenia wpłynęły niekorzystnie na kondycję wielu przedsiębiorstw, w tym również w sektorze energetycznym. Skutkowało to ograniczeniem inwestycji i zakupów, a także niechęcią do angażowania się w duże projekty badawcze. Pozyskiwanie zleceń na prace badawcze i wdrożeniowe, zawsze wymagające wiele wysiłku i zaangażowania osobistego, stało się jeszcze trudniejsze. A zlecenia takie były w 2020 roku źródłem aż 72,2% przychodu Instytutu (w porównaniu z 9,2% z budżetu państwa w ramach subwencji statutowej oraz 8,5% z projektów krajowych i międzynarodowych). W tej niełatwej sytuacji uzyskanie dodatniego wyniku finansowego należy uznać za duży sukces wszystkich Pracowników naszego Instytutu, którym w tym miejscu pragnę złożyć serdeczne podziękowanie. 

Do końca 2020 roku nie udało się doprowadzić do przyjęcia przez Radę Ministrów dokumentu Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. (dokument został ogłoszony oficjalnie w marcu 2021), niemniej jednak widoczne były oznaki krystalizowania się wizji przyszłości krajowej energetyki. Choć nie zostało to oficjalnie i jednoznacznie wyartykułowane, przyszłość tę powiązano z odnawialnymi źródłami energii, przede wszystkim fotowoltaiką i morskimi siłowniami wiatrowymi, ze znaczącym udziałem energetyki jądrowej. Przyjęcie takiego kierunku spowodowało zwrócenie uwagi na problem magazynowania energii, w pierwszym rzędzie technologie wodorowe. Wychodząc naprzeciw oczekiwanym w związku z tym inicjatywom, w maju 2020 r. utworzono w Instytucie Centrum Technologii Wodorowych, którego kierownikiem został dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn. Mimo krótkiego czasu, jaki upłynął od jego powołania, już teraz można ocenić, że była to słuszna decyzja. Transformacja energetyczna jest ogromnym wyzwaniem, którego podjęcie nie jest możliwe bez udziału wyspecjalizowanych instytucji naukowo-badawczych. Znalazło to swój wyraz w utworzeniu w październiku 2020 r. pod auspicjami Ministerstwa Klimatu i Środowiska Forum Innowacyjności, którego pracami kieruje Rada Programowa. Przewodniczącym Rady jest prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat, pełnomocnik Ministra Klimatu i Środowiska ds. działań w dziedzinie badań i rozwoju oraz polityki naukowej, a do jej składu zostali powołani dyrektorzy Instytutu Energetyki, dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn, i dr inż. Andrzej Sławiński

 

PICT0242M.B.: Jak wygląda statutowa działalność badawcza Instytutu?

T.G.: W 2020 roku Instytut Energetyki zrealizował 34 zadania badawcze finansowane z subwencji statutowej oraz kilkaset prac badawczych i ekspertyz na zlecenie sektora energetycznego. Pracownicy Instytutu opublikowali 51 artykułów naukowych, w tym w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, a także trzy monografie wydane przez Wydawnictwo Instytutu Energetyki. Uzyskali również 9 patentów i zgłosili 2 wnioski patentowe. Mgr inż. Michał Izdebski, dyrektor Oddziału Gdańsk, uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Pandemia wpłynęła negatywnie na możliwość udziału pracowników w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, gdyż wiele z nich zostało odwołanych. To nie był łatwy rok, nie tylko dla naszego Instytutu, ale również dla całego kraju i nas wszystkich. Tym mocniej należy podkreślić fakt, że zdołaliśmy sprostać wyzwaniom, zarówno tym, z którymi mierzyliśmy się od dawna, jak i tym, które były dla nas, i nie tylko dla nas, nowe. Świadomi ogromu i wagi zadań, jakie stawia przed nami wszystkimi transformacja energetyczna Polski, jesteśmy gotowi zmierzyć się z nimi. 

 

M.B.: Proszę wskazać jakie projekty międzynarodowe realizowane są w instytucie?

T.G.: Możemy poszczycić się projektami Horyzont 2020. Do nich należą:

eNeuron, greEN Energy hUbs for local integRated energy cOmmunities optimizatioN, H2020-EU.3.3.4., 957779, 01.11.2020 – 31.10.2024. 

DRES2Market, Technical, business and regulatory approaches to enhance the renewable energy capabilities to take part actively in the electricity and ancillary services markets, H2020-EU.3.3.2., H2020-EU.3.3.3., H2020-EU.3.3.7., 952851, 01.08.2020 – 31.01.2023. 

EUniversal, Market enabling interface to unlock flexibility solu- tions for cost-effective management of smarter distribution grids, H2020-EU.3.3.4, 864334, 01.02.2020 – 01.07.2023. 

NewSOC. Next generation solid oxide fuel cell and electrolysis tech- nology, H2020-EU.3.3.8.1., 874577, 01.01.2020 – 30.06.2023. 

RETROFEED, Implementation of a smart RETROfitting framework in the process industry towards its operation with variable, biobased and circular FEEDstock, H2020-EU.2.1.5.3., 864334, 01.11.2019 – 30.04.2023. 

iDistributedPV, Solar PV on the distribution grid: smart integrated solutions of distributed generation based on solar PV, Energy Storage Devices and Active Demand Management, H2020-LCE-2017-RES-CSA, 764452, 01.09.2017 – 29.02.2020. 

SHAR-LLM, Sharing Cities, H2020-EU.3.3.1.3, 691895, 01.01.2016 – 31.12.2020. 

ERA-NET - projekty międzynarodowe współfinansowane przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

BIO-CCHP. Nowoczesne instalacje trójgeneracyjne oparte na zgazowaniu biomasy, ogniwach paliwowych i chłodziarkach absorpcyjnych, 11th ERA-NET BIOENERGY Joint Call, 01.04.2018 – 31.06.2021. 

44M.B.: Instytut Energetyki wykonuje prace badawczo-rozwojowe i ekspertyzy dla przemysłu, co stanowi dobrze rozwinięty i bardzo ważny fundament działalności Instytutu. Proszę, wymienić najważniejsze z nich.

T.G.: Są to następujące prace badawczo-rozwojowe i ekspertyzy: 

1. Badania dielektryczne pola rozdzielnicy. 

2. Badania płyt katalitycznych. 

3. Doprowadzenie strugi spalin do rozkładu odpowiadającego równomiernemu obciążeniu pyłem obu stron elektrofiltra kotła w elektrowni.
4. pracowanie i uruchomienie programu komputerowego do diagnostyki młynów węglowych.
5. Pomiary i pomiary gwarancyjne 3 warstwy katalitycznej instalacji SCR na kotłach w elektrowni.
6.Pomiary przemiałów młynów w elektrociepłowni.
7. Ustalenie przyczyn awarii kotłów wodno- rurowych wodnych gazowych o mocy 130 MW każdy w elektrociepłowni wraz z opracowaniem szczegółowego raportu końcowego.
8. Wykonanie ekspertyzy dotyczącej planowanej modernizacji kotła OP-650 w elektrowni YATAGAN w Turcji oraz przygotowanie opracowania z ekspertyzy.
9. Wykonanie oceny stanu technicznego zużycia wkładów katalitycznych górnej, środkowej i dolnej warstwy SCR kotła w elektrowni.
9410. Wykonanie opinii prawno-technicznej do projektu zmian legislacyjnych ustanawiających kryteria określające, kiedy granulat z odpadowych tworzyw sztucznych i mułów węglowych przestaje być odpadem. 

11. Wykonanie optymalizacji wraz z pomiarami dla potrzeb optymalizacji procesu odazotowania spalin instalacji SRC kotła w elektrowni.

12. Wykonanie pomiarów młynów węglowych na kotle OP-430 w elektrociepłowni. 

13. Wykonanie pomiarów szczelności kotłów w elektrowni. 

14. Wykonanie prac pomiarowych na instalacji, prac laboratoryjnych macro TGA, obliczeń bilansowych oraz opracowanie wniosków i rekomendacji. 

15. Wykonanie testów katalitycznych w skali bench zgodnie z wymaganiami normy VGB.

16. Zaprojektowanie komory spalania wraz z palnikiem do spalania gazów procesowych pochodzących z obróbki termicznej biomasy drzewnej powstałych podczas produkcji węgla drzewnego. 

17. Badania ogniw paliwowych typu H+SOFC. 

18. Opracowanie nośnika uniwersalnego dla past ceramicznych nieprzewodzących do wykorzystania w systemach druku 3D. 

19. Opracowanie technologii produkcji mikro- kogeneracyjnych urządzeń ze stałotlenkowymi ogniwami paliwowymi oraz technologii produkcji stosów stałotlenkowych ogniw paliwowych zasilanych gazem ziemnym. 

cpe 1 120. Wykonanie instalacji kontenerowej z ogni- wami RSOC.
21. Zobowiązanie do dostarczania danych z zakresu przepisów prawno-administracyjnych, które mają wpływ na rozwój i komercjalizacje technologii wodorowych w Polsce.
22. Cykl spiekania w piecu kołpakowym.
23. Badania bezpieczeństwa wkładu kominkowego.
24. Badania fizykochemiczne próbek miału węglowego.
25. Badania i ocena właściwości użytkowych akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń. 

42. Badania rozkładów temperatury wewnętrznej pieców.

47. Przeprowadzenie prac rozwojowych polegających na opracowaniu znacząco ulepszonych wkładów kominkowych o niskim poziomie emisji szkodliwych zanieczyszczeń w spalinach. 

49. Wykonanie 12 badań zestawów kotłowych z palnikiem na pelet o zakresie mocy 10-300 kW w pojedynczych etapach. 

50. Wykonanie akredytowanych pomiarów gwarantowanych kotła wodnego 29 MW. 

51. Wykonanie badań celem ustalenia klasy efektywności energetycznej kotła elektrycznego elektrodowego. 

M.B.: Jakimi laboratoriami dysponuje Instytut? 

T.G.: Są to najwyższej klasy laboratoria akredytowane:

Zespół ds. Certyfikacji 

Certyfikat Akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby, Akredytacja PCA nr AC 117, rok przyznania 2005, data uaktualnienia zakresu akredytacji: 21.12.2020, data ważności certyfikatu: 3.02.2025.
Zakres uprawnień: Certyfikacja – przyrządy pomiarowe wielkości elektrycznych i magnetycznych, wyroby elektrotechniczne (wymagania ogólne), kable i przewody elektryczne, izolatory, osprzęt elektryczny, aparatura łączeniowa i sterownicza, transformatory, urządzenia do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych. 

Kierownik zespołu: mgr inż. Andrzej Kieliszek 

15 1

Laboratorium Badań Kotłów, Turbin, Urządzeń Grzewczych i Odpylających oraz Emisji Pyłowo-Gazowej 

Akredytacja PCA nr AB 048, rok przyznania 1995, data uaktualnienia zakresu akredytacji: 25.06.2020, data ważności certyfikatu: 24.07.2022.
Zakres uprawnień: Badania chemiczne odpadów, gazów odlotowych, paliw stałych. Badania dotyczące inżynierii środowiska – gazy odlotowe. Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek gazów odlotowych i paliw stałych. Badania właściwości fizycznych powietrza, wody, odpadów, paliw stałych, maszyn i wyposażenia. 

Laboratorium Badań Kotłów i Urządzeń Grzewczych 

Akredytacja PCA nr AB 087, rok przyznania 1996, data uaktualnienia zakresu akredytacji: 31.03.2021, data ważności certyfikatu: 3.04.2023. 

Zakres uprawnień: Badania właściwości fizycznych kotłów i urządzeń grzewczych – kotły wodne opalane paliwami stałymi. ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe. wkłady kominkowe na paliwa stałe, kuchnie na paliwa stałe, kotły grzewcze na paliwa stałe o nominalnej mocy grzewczej do 50 KW, akumulacyjne ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe, ogrzewacze pomieszczeń opalane peletami. 

WGSY 38

Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury 

Akredytacja PCA nr AB 143, rok przyznania 1997, data uaktualnienia zakresu akredytacji: 04.01.2021, data ważności certyfikatu: 18.05.2023.
Zakres uprawnień: Badania właściwości fizycznych grzejników i armatury c.o. Badania mechaniczne grzejników i armatury c.o. 

Kierownik laboratorium: mgr inż. Marek Maleta

Pracownia Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej

Akredytacja PCA nr AB 252, rok przyznania 1999, data uaktualnienia zakresu akredytacji: 12.08.2020, data ważności certyfikatu: 31.12.2022. 

Zakres uprawnień: Badania akustyczne obiektów budowlanych, maszyn i urządzeń. Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe – pole elektromagnetyczne), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – pole elektro- magnetyczne i hałas). 

Kierownik pracowni: mgr inż. Hubert Śmietanka 

DSC 9107

Laboratorium Wysokich Napięć 

Akredytacja PCA nr AB 272, rok przyznania 2000, data uaktualnienia zakresu akredytacji: 06.07.2020, data ważności certyfikatu: 16.07.2023.
Zakres uprawnień: Badania elektryczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego i telekomunikacyjnego, środków ochrony osobistej. Badania mechaniczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego i elektronicznego. 

Laboratorium Wielkoprądowe 

Akredytacja PCA nr AB 323, rok przyznania 2000, data uaktualnienia zakresu akredytacji: 01.12.2020, data ważności certyfikatu: 27.12.2023.
Zakres uprawnień: Badania mechaniczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego. Badania elektryczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego. 

Kierownik: mgr inż. Maciej Owsiński 

Laboratorium Urządzeń Rozdzielczych 

Akredytacja PCA nr AB 324, rok przyznania 2000, data uaktualnienia zakresu akredytacji: 17.12.2019, data ważności certyfikatu: 27.12.2023.
Zakres uprawnień: Badania mechaniczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego. Badania elektryczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego.

Kierownik laboratorium: dr inż. Przemysław Berowski  

Jednostka Centralna Pion Użytkowania Energii 

Kierownik Pionu mgr inż. Marlena Małek 

Laboratorium Badawcze Ochrony Środowiska

Akredytacja PCA nr AB 458, rok przyznania 2004, data uaktualnienia zakresu akredytacji: 04.01.2021, data ważności certyfikatu: 5.02.2024.
Zakres uprawnień: Badania chemiczne i pobieranie próbek powietrza. Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas). Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek powietrza. Pobieranie próbek powietrza. 

Kierownik laboratorium: mgr inż. Bartłomiej Sobczak 

(W tekście użyto materiałów IE-IB, fot. zasoby IE)

 

 

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024