Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

 

DSC 4643 kopia

Na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej funkcjonują różnorodne, interdyscyplinarne zespoły badawcze. Są one zgrupowane w 8 Instytutach, które mają spójną linię badawczą:

1. W Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania prowadzone są badania w dwóch podstawowych obszarach: ekonomii i zarządzania. W pierwszym z nich chodzi o wskazanie możliwości zastosowania zaawansowanych metod matematycznych w badaniach dynamiki procesów makroekonomicznych, analizę konsekwencji rozwoju nowych technologii, zmian w poszczególnych segmentach systemu finansowego, badanie determinant rozwoju regionalnego oraz wskazanie instytucjonalnych struktur dla innowacji. W obszarze zarządzania pracownicy prowadzą badania nad: 1) zmianami zachodzącymi w strukturach organizacyjnych, 2) relacyjnymi i sieciowymi źródłami sukcesu finansowego, innowacyjnego i strategicznego przedsiębiorstw, 3) zarządzaniem kapitałem ludzkim (m.in. kształtowanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach, doradztwo personalne i pośrednictwo pracy). Oprócz tego pracownicy badają również zachowania organizacyjnych w placówkach służby zdrowia, klimat organizacyjny i jego wpływ motywację pracowników, społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw oraz problematykę zarządzania międzynarodowego.

2. Pracownicy Instytutu Spraw Publicznych prowadzą badania naukowe w zakresie funkcjonowania sfery publicznej oraz kształcenia menadżerów dla sektora publicznego i pozarządowego w Polsce. Celem tych badań jest między innymi poznanie specyfiki zarządzania i przywództwa w wybranych organizacjach publicznych i pozarządowych, identyfikacja korzyści z zastosowań wybranych metod i technik zarządzania publicznego w relacji do interesariuszy zewnętrznych, jak również stworzenia skutecznych sposobów ich zastosowania. W wymiarze praktycznym wiedza ta ma służyć do formułowania wskazań dla praktyki zarządzania publicznego oraz rozwoju kształcenia w badanym obszarze. Z pozostałych obszarów należy zwrócić uwagę na badania w zakresie zarządzania edukacyjnego, terytorialnego, społeczeństwa obywatelskiego, kontroli zarządczej i zapobiegania korupcji oraz instytucji szkolnictwa wyższego. W ostatnich latach w podejmowanych badaniach zwraca się uwagę na: włączenie perspektywy organizacyjnej zaufania publicznego, humanistyczne aspekty współpracy wewnątrzorganizacyjnej, organizacyjnych i marketingowych aspektów zarządzania publicznego, rozpoznanie cech i znaczenia dialogu obywatelskiego jako form współpracy organizacji publicznych i pozarządowych, innowacji społecznych i organizacyjnych. W ramach badań wskazano najważniejsze elementy zaufania kompetencyjnego w budowaniu zaufania do organizacji, stworzono model kompetencyjny dla badanych urzędów gmin, zaproponowano nowe podejście do analizowania potencjału pracowników samorządowych oraz korpusu służby cywilnej.

3. W Instytucie Przedsiębiorczości prowadzone są badania dotyczące, po pierwsze, funkcjonowania przemysłów czasu wolnego w aspekcie zjawisk kryzysowych, rozwoju nowoczesnych technologii oraz zmian we wzorcach konsumpcji. Po drugie, badania odnoszące się do zmian zachodzących we współczesnej rzeczywistości gospodarczej (wirtualizacji rynków i organizacji, a także rozwoju technologii informacyjnych i rzeczywistości cyfrowej). Po trzecie, badania nad funkcjonowaniem gospodarki turystycznej, szczególnie hotelarstwa w warunkach pandemii. Po czwarte, badania nad zarządzaniem organizacjami sportowymi, ze szczególnym uwzględnieniem strategii marketingowe klubów sportowych. Po piąte, badanie polityki turystycznej na poziomach międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Po szóste, analiza różnic kulturowych i kulturowego kontekstu komunikacji, kształtowania się umiejętności porozumiewania się oraz budowania więzi między ludźmi i społeczeństwami różnych krajów.

4. W Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej prowadzone są badania w pięciu obszarach: 1) nowych mediów (ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej humanistyki i zarządzania informacją), 2) dziennikarstwa (badań nad historią, istotą oraz transformacją dziennikarstwa jako nauki, jak również praktycznych kompetencji do wykonywania zawodu), 3) komunikowania międzynarodowego (zarządzanie organizacją medialną, ekonomika mediów, cyfryzacja rynku medialnego), 4) komunikowania politycznego (kwestia regulacji mediów na poziomie krajowym i międzynarodowym), 5) mediatyzacji różnych obszarów życia społecznego (analiza mediatyzacji sfery publicznej, społeczeństwa obywatelskiego oraz mediatyzacji polityki, czyli procesu wyborczego). W ramach Ośrodka Badań Prasoznawczych podejmowane są zagadnienia dotyczące: związków pomiędzy kulturą popularną i mediami oraz mediatyzacji kultury, mediów interaktywnych, edukacji medialnej, partycypacyjnych zachowań użytkowników mediów, mowy nienawiści i fałszywych informacji.

5. W Instytucie Studiów Informacyjnych prowadzone są badania w zakresie zarządzanie informacją, informatologii, bibliologii oraz bibliotekoznawstwa. Podejmowane badania dotyczą problematyki: ludzi w świecie informacji (ich kompetencji informacyjnych, indywidualnego i grupowego zarządzania informacją, środowiska informacyjnego człowieka), organizacji oraz produktów i usług informacyjnych. Główne nurty badań to: 1) zarządzanie informacją (w wymiarze indywidualnym, w zespołach, firmach, instytucjach i organizacjach; logistyka informacji, zarządzanie danymi, usługi informacyjne), 2) zachowania informacyjne człowieka i ich różne uwarunkowania, 3) środowisko, systemy i procesy informacyjne (poszukiwanie, gromadzenie, opracowanie i organizowanie, przetwarzanie, zabezpieczanie i przechowywanie, udostępnianie i transfer informacji; ekologia informacji i języki informacyjno-wyszukiwawcze), 4) komunikacja naukowa (m.in. funkcjonowanie repozytoriów akademickich), 5) teoria i metodologia badań informacyjnych, 6) bibliologia i bibliotekoznawstwo, gdzie przedmiotem badań jest książka i jej funkcjonowanie w społeczeństwie.  Uzupełniająco podejmowane są również tematy wykraczające poza problemy ściśle związane z funkcjonowaniem informacji w społeczeństwie i osadzone w szeroko pojmowanej nauce o informacji uwzględniającej między innymi problemy, takie jak: teoria sieci, teoria systemów, teoria złożoności, a także tzw. uczenia się maszyn (machine learning).

6. Instytut Kultury od początku swojego istnienia zajmuje się badaniami w obszarze zarządzania kulturą współczesną, łącząc to z refleksją teoretyczną nad jej formami i ewolucją. Do najważniejszych zadań realizowanych przez pracowników należą: badania filozoficzne nad kulturą cyfrową, przyszłością zarządzania, a także zarządzania różnorodnością w organizacjach. Istotnym elementem specjalizacji Instytutu jest również zarządzanie instytucjami kultury oraz instytucjami mediów – badania zasobów i potencjału. W ramach Instytutu prowadzony jest unikalny projekt pt. Laboratorium humanistyki UBU LAB, który zajmuje się badaniem kreatywności w epoce cyfrowej. Instytut Kultury aktywnie uczestniczy w międzynarodowych projektach i pracach sieci badawczo-naukowych, wydaje również dwa czasopisma naukowa: „Zarządzanie w Kulturze” i „Zarządzanie Mediami”.

7. Instytut Psychologii Stosowanej podejmuje badania podstawowe i stosowane w podstawowych obszarach psychologii naukowej, takich jak: neuro-nauka i neuro-psychologia; psychologia kliniczna i psychoterapia, psychologia pracy i organizacji, psychologia rehabilitacji, psycholingwistyka, psychologia kulturowa i psychologia sądowa. Do priorytetowych tematów badawczych podejmowanych w zakresie neuro-nauki i neuro-psychologii należy zaliczyć: a) zmiany zachodzące w funkcjonalnej architekturze sieci neuronalnych mózgu, b) zmiany związane z chronicznym deficytem snu, c) badanie celu wykrywania wczesnych objawów dysfunkcji poznawczych, d) neurofizjologia głodu substancji uzależniającej. W zakresie psychologii pracy, organizacji i transportu badane jest wypalenie zawodowe, prokrastynacja zawodowa, i kwestie dotyczące podejmowanie ryzyka przez kierowców. W obszarze psychologii klinicznej i psychoterapii podejmowane są tematy występowania ADHD u dorosłych oraz obraz ciała u osób z anoreksją. W związku z pandemią 

COVID-19 podejmowano szereg nowych tematów, jak: diagnoza i terapia neuropsychologiczna osób po przejściu Covid-19, poznawcze strategie regulacji emocji a poziom negatywnych stanów emocjonalnych doświadczanych podczas pandemii (perspektywa różnic indywidualnych i międzykulturowych) oraz postawy wobec szczepień, nauki, służby zdrowia przed i po wybuchu pandemii COVID-19.

8. Badania prowadzone w Instytucie Sztuk Audiowizualnych koncentrują się wokół zagadnień historii i teorii filmu, w tym dokumentalnego, problematyki kina współczesnego, a także szeroko pojętej problematyki mediów audiowizualnych oraz fotografii. Wśród zainteresowań historycznofilmowych pojawiają się zagadnienia z dziejów kina europejskiego, kina azjatyckiego, amerykańskiego. Podejmowane są badania interdyscyplinarne, problematyzujące zagadnienia związków kina z innymi dziedzinami sztuki (teatrem i literaturą). Obszary badawcze obejmują również problemy narracji filmowej, ucieleśnienia doświadczenia filmowego,problematykę gender, zagadnienia postkolonializmu, modernizmu i neomodernizmu filmowego rozpatrywanego zarówno na gruncie kina światowego, jak i polskiego, zagadnienia tożsamości kulturowej oraz twórczości kobiet w kinie, fotografii i sztuce współczesnej. Wśród tych badań pojawia się też tematyka filmu awangardowego oraz studia nad działalnością twórców uprawiających nowe formy sztuki wizualnej. Odrębna, a bardzo znacząca część działalności naukowej pracowników wiąże się z nowymi mediami. Podejmują oni badania nad relacjami między (nie)słyszeniem a techniką, innowacyjnością i wynalazczością osób niesłyszących, nad problematyką telewizji jako narzędzia międzykulturowej komunikacji, mediami nowej generacji (przestrzeń hybrydowa, media lokacyjne, media społecznościowe), nad estetyką obrazowania post-cyfrowego (rzeczywistość wirtualna, obrazowanie zautomatyzowane), teorią mediów w perspektywie kulturoznawczej, filozofią i estetyką gier komputerowych, a także szeroko pojętymi zjawiskami kultury cyfrowej.   

(tekst prof. Ewa Bogacz- Wojtanowska, fot.zasoby WZiKS UJ)

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024