Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

 

 

SEISSED 2 

Kierownik: dr hab. inż. Piotr Krzywiec, prof. ING PAN

 

Obszar badań:

 • Opracowywanie autorskich, nowoczesnych interpretacji wgłębnej budowy geologicznej i ewolucji basenów osadowych na podstawie zintegrowanych analiz geologiczno-geofizycznych
 • Wykonywanie kompleksowych analiz na potrzeby przemysłu naftowego z wykorzystaniem technik ilościowych modelowań numerycznych 
 • Wybrane projekty zespołu
 • “PolandSPAN – regionalne badania geofizyczne” - eksperymentalny projekt badawczy, finansowany przez firmę ION Geophysical, mający za zadanie zobrazowanie sejsmiczne pokrywy osadowej kratonu wschodnioeuropejskiego i odtworzenie scenariusza jego fanerozoicznej ewolucji; realizowany we współpracy z Instytutem Geofizyki PAN
 • “Synergia badań biochemicznych, geologicznych i geofizycznych w poszukiwaniu węglowodorów we wgłębnych fałdach Karpat fliszowych” - projekt badawczo-rozwojowy finansowany ze środków UE i PGNiG; realizowany przez konsorcjum Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Nauk Geologicznych PAN
 • “Konstrukcja ilościowych, zbilansowanych modeli ewolucji mioceńskiej frontu orogenu karpackiego oraz opracowanie modeli powstawania pułapek złożowych w obrębie allochtonicznych i autochtonicznych utworów mioceńskich i podłoża paleo–mezozoicznego” - projekt badawczo-rozwojowy realizowany na zlecenie PGNiG
 • “Powiązanie płytkich i głębokich procesów geologicznych w strefie przejścia między platformą prekambryjską i platformą paleozoiczną na obszarze południowego Bałtyku na podstawie nowych danych geofizycznych” - projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; realizowany w konsorcjum z Instytutem Geofizyki PAN i Państwowym Instytutem Geologicznym-PIB
 • “Analiza systemów naftowych szelfu bałtyckiego”  - projekt badawczo-rozwojowy realizowany na zlecenie Lotos Petrobaltic
 • “Porównanie systemu naftowego i perspektyw norwesko-duńskiego basenu czerwonego spągowca z polskim basenem czerwonego spągowca” - projekt badawczo-rozwojowy realizowany na zlecenie PGNiG Upstream Norway AS

SEISSED 1

 • Osiągnięcia zespołu
 • odkrycie głęboko pogrzebanych geologicznych struktur ekstensyjnych powstałych w trakcie rozpadu paleokontynentu Baltiki na przełomie prekambru i paleozoiku - Piotr Krzywiec
 • Rozpoznanie deformacji kontrakcyjnych w paleozoicznych skałach na obszarze Lubelszczyzny i włączenie ich w obręb orogenu waryscyjskiego - Mateusz Kufrasa, Piotr Krzywiec
 • rozpoznanie wewnętrznej struktury, paleozoiczno-mezozoicznej ewolucji tektonicznej strefy Koszalin-Chojnice - Piotr Krzywiec, Mateusz Kufrasa
 • rozpoznanie elementów architektury depozycyjnej górnej jury na obszarze niecki miechowskiej i sejsmostratygraficzna charakterystyka budowli węglanowych oraz ich otoczenia - Łukasz Słonka, Piotr Krzywiec
 • scharakteryzowanie strefy występowania górnojurajskich budowli węglanowych w centralnej części niecki miechowskiej - Łukasz Słonka, Piotr Krzywiec
 • przedstawienie nowej koncepcji architektury depozycyjnej kredy górnej - Aleksandra Stachowska, Piotr Krzywiec
 • rozpoznanie systemu naftowego Interior Basin (Gabon) - Piotr Krzywiec, Mateusz Kufrasa, Łukasz Słonka, Aleksandra Stachowska
 • nowy model powstawania pułapek złożowych w mioceńskich skałach zapadliska przedkarpackiego - Piotr Krzywiec, Mateusz Kufrasa, Łukasz Słonka, Aleksandra Stachowska

 • Oprogramowanie

Zespół SeisSed wykorzystuje metody i narzędzia stosowane w praktyce poszukiwawczej: oprogramowanie do przetwarzania, interpretacji i modelowań sejsmicznych (IHS Markit Kingdom, Hampson-Russell, Beicip-Franlab, Tesseral), ilościowych analiz tektonicznych i geomechanicznych (Petex Move) i modelowań ewolucji basenów osadowych (BasinMod).

Współpraca naukowa i przemysłowa

 • Partnerzy przemysłowi: PGNiG, Lotos Petrobaltic, Orlen, Chevron, ION Geophysical
 • Instytucje naukowe: Washington And Lee University, Geological Survey of Alabama, American Association of Petroleum Geologists (AAPG) (USA), Uniwersytet RWTH Aachen, Niemiecka Służba Geologiczna (BGR) (Niemcy), Czeska Akademia Nauk, Uniwersytet w Parmie, Ukraińska Akademia Nauk

 (fot. zasoby ING PAN)

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024