Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

 

IEn logo kopia

 

Mariusz Blimel: Jakimi laboratoriami dysponuje Instytut? 

 prof. Tomasz Gałka, dyrektor Instytutu Energetyki: Są to najwyższej klasy laboratoria akredytowane:

Zespół ds. Certyfikacji 

Certyfikat Akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby, Akredytacja PCA nr AC 117, rok przyznania 2005, data uaktualnienia zakresu akredytacji: 21.12.2020, data ważności certyfikatu: 3.02.2025.
Zakres uprawnień: Certyfikacja – przyrządy pomiarowe wielkości elektrycznych i magnetycznych, wyroby elektrotechniczne (wymagania ogólne), kable i przewody elektryczne, izolatory, osprzęt elektryczny, aparatura łączeniowa i sterownicza, transformatory, urządzenia do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych. 

Kierownik zespołu: mgr inż. Andrzej Kieliszek 

15 1

Laboratorium Badań Kotłów, Turbin, Urządzeń Grzewczych i Odpylających oraz Emisji Pyłowo-Gazowej 

Akredytacja PCA nr AB 048, rok przyznania 1995, data uaktualnienia zakresu akredytacji: 25.06.2020, data ważności certyfikatu: 24.07.2022.
Zakres uprawnień: Badania chemiczne odpadów, gazów odlotowych, paliw stałych. Badania dotyczące inżynierii środowiska – gazy odlotowe. Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek gazów odlotowych i paliw stałych. Badania właściwości fizycznych powietrza, wody, odpadów, paliw stałych, maszyn i wyposażenia. 

Laboratorium Badań Kotłów i Urządzeń Grzewczych 

Akredytacja PCA nr AB 087, rok przyznania 1996, data uaktualnienia zakresu akredytacji: 31.03.2021, data ważności certyfikatu: 3.04.2023. 

Zakres uprawnień: Badania właściwości fizycznych kotłów i urządzeń grzewczych – kotły wodne opalane paliwami stałymi. ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe. wkłady kominkowe na paliwa stałe, kuchnie na paliwa stałe, kotły grzewcze na paliwa stałe o nominalnej mocy grzewczej do 50 KW, akumulacyjne ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe, ogrzewacze pomieszczeń opalane peletami. 

WGSY 38

Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury 

Akredytacja PCA nr AB 143, rok przyznania 1997, data uaktualnienia zakresu akredytacji: 04.01.2021, data ważności certyfikatu: 18.05.2023.
Zakres uprawnień: Badania właściwości fizycznych grzejników i armatury c.o. Badania mechaniczne grzejników i armatury c.o. 

Kierownik laboratorium: mgr inż. Marek Maleta

Pracownia Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej

Akredytacja PCA nr AB 252, rok przyznania 1999, data uaktualnienia zakresu akredytacji: 12.08.2020, data ważności certyfikatu: 31.12.2022. 

Zakres uprawnień: Badania akustyczne obiektów budowlanych, maszyn i urządzeń. Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe – pole elektromagnetyczne), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – pole elektro- magnetyczne i hałas). 

Kierownik pracowni: mgr inż. Hubert Śmietanka 

DSC 9107

Laboratorium Wysokich Napięć 

Akredytacja PCA nr AB 272, rok przyznania 2000, data uaktualnienia zakresu akredytacji: 06.07.2020, data ważności certyfikatu: 16.07.2023.
Zakres uprawnień: Badania elektryczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego i telekomunikacyjnego, środków ochrony osobistej. Badania mechaniczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego i elektronicznego. 

Laboratorium Wielkoprądowe 

Akredytacja PCA nr AB 323, rok przyznania 2000, data uaktualnienia zakresu akredytacji: 01.12.2020, data ważności certyfikatu: 27.12.2023.
Zakres uprawnień: Badania mechaniczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego. Badania elektryczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego. 

Kierownik: mgr inż. Maciej Owsiński 

Laboratorium Urządzeń Rozdzielczych 

Akredytacja PCA nr AB 324, rok przyznania 2000, data uaktualnienia zakresu akredytacji: 17.12.2019, data ważności certyfikatu: 27.12.2023.
Zakres uprawnień: Badania mechaniczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego. Badania elektryczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego.

Kierownik laboratorium: dr inż. Przemysław Berowski  

Jednostka Centralna Pion Użytkowania Energii 

Kierownik Pionu mgr inż. Marlena Małek 

Laboratorium Badawcze Ochrony Środowiska

Akredytacja PCA nr AB 458, rok przyznania 2004, data uaktualnienia zakresu akredytacji: 04.01.2021, data ważności certyfikatu: 5.02.2024.
Zakres uprawnień: Badania chemiczne i pobieranie próbek powietrza. Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – hałas). Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek powietrza. Pobieranie próbek powietrza. 

Kierownik laboratorium: mgr inż. Bartłomiej Sobczak 

Zakłady Instytutu Energetyki

Pion Cieplny

Kierownik Pionu dr inż. Tomasz Golec 

Zakład Procesów Cieplnych 

Zakład Procesów Cieplnych wchodzi w skład Pionu Cieplnego Instytutu Energetyki i jest największym zakładem Jednostki Centralnej w Warszawie – na koniec roku 2020 zatrudniał 29 osób. Zakład prowadzi prace badawczo-wdrożeniowe związane z konwersją paliw do użytecznych form energii. Wykonuje pomiary i badania urządzeń energetycznych oraz realizuje prace badawczo-rozwojowe związane z opracowywaniem i wdrażaniem nowych wysoko- sprawnych technologii energetycznych. 

Zakład Procesów Cieplnych prowadzi aktywną współpracę badawczą i uczestniczy w licznych konsorcjach realizujących projekty krajowe i międzynarodowe. Bierze również udział w pracach Wspólnego Programu Badawczego Bioenergia Europejskiego Stowarzyszenia Badań Energetycznych (European Energy Research Alliance, EERA). Pracownicy Zakładu uczestniczą w wymianie naukowej z najlepszymi ośrodkami badawczymi Europy, są także członkami różnych gron eksperckich: dr inż. Aleksandra Kiedrzyńska i dr inż. Jarosław Hercog – członkami zespołu ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

W skład zakładu wchodzi Laboratorium Badawcze Analizy Paliw posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (zakres akredytacji nr AB 1420) oraz wdrożony i stale doskonalony system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Laboratorium prowadzi badania paliw stałych takich jak węgiel, biomasa, odpady biomasowe, odpady komunalne, alternatywne paliwa stałe, a także badania powstałych w procesie ich termicznej przeróbki odpadów paleniskowych takich jak popiół czy żużel. 

Kierownik zakładu: dr inż. Bartosz Świątkowski 

Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych 

Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) jest utworzoną w maju 2017 roku jednostką prowadzącą przełomowe badania w zakresie wysokotemperaturowych procesów elektrochemicznych obejmujących ogniwa stałotlenkowe (SOFC) i wysokotemperaturowe elektrolizery (SOE) dedykowane dla układów power-to-gas/power-to- -liquid/power-to-chemicals (P2G/P2L/P2X). 

Pracownicy Zakładu pełnią funkcje eksperckie i doradcze na rzecz szeregu organizacji i instytucji: dr hab. inż. Jakub Kupecki w zespole eksperckim programu Senior Award Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, zespołach eksperckich krajowych i międzynarodowych konkursów NCBR, programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz w Hydrogen Europe Research w Brukseli, dr inż. Marcin Błesznowski we Wspólnym Programie Fuel Cells and Hydrogen European Energy Research Alliance (EERA), dr inż. Marek Skrzypkiewicz w Konsultacyjnym Zespole Metrologicznym ds. Elektromobilności przy Głównym Urzędzie Miar. W kwietniu 2020 Minister Klimatu powołał prof. Jakuba Kupeckiego do koordynacji obszaru Gospodarka Wodorowa w Zespole ds. Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki. Pod koniec roku 2020 został on powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska na koordynatora Grupy Roboczej ds. Rozwoju Krajowego Łańcucha Wartości Gospodarki Wodorowej, działającej na rzecz realizacji postanowień Polskiej Strategii Wodorowej. 

Kierownik zakładu: dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn 

Zakład Badań Urządzeń Energetycznych 

Zakład Badań Urządzeń Energetycznych (CUE) posiada ponad czterdziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu prac naukowych, rozwojowych, projektowych, certyfikacyjnych, usługowych, wdrożeniowych i kontrolnych w energetyce przemysłowej i zawodowej oraz związanych z nią działach gospodarki w zakresie badań urządzeń energetycznych: pieców, kotłów, turbin, urządzeń grzewczych i odpylających oraz emisji pyłowo – gazowej. 

Pracownicy Zakładu aktywnie uczestniczą w różnych gronach eksperckich: mgr inż. Sławomir Pilarski jest członkiem grupy GNB-CPR (Category: NB-Net – Notified Bodies Network: https://circabc.europa.eu) Komisji Europejskiej oraz Komisji Kwalifikacyjnej nr 310 ds. stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych Naczelnej Organizacji Technicznej SIMP, Oddział Łódzki. Przewodniczy pracom Komisji Kwalifikacyjnej nr 286 ds. stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych Naczelnej Organizacji Technicznej PZITS oraz uczestniczy w pracach Komitetu Technicznego nr 316 PKN ds. ciepłownictwa i ogrzewnictwa Polskiej Komisji Normalizacyjnej. Mgr inż. Artur Zając uczestniczy w pracach Komitetu Technicznego nr 137 PKN ds. urządzeń cieplno-mechanicznych w energetyce Polskiej Komisji Normalizacyjnej, a mgr inż. Rafał Katarzyński w pracach Komitetu Technicznego nr 280 PKN ds. ciepłownictwa i ogrzewnictwa Polskiej Komisji Normalizacyjnej. 

Kierownik zakładu: mgr inż. Paweł Mrugała 

Laboratoria Zakładu prowadzą badania i pomiary następujących urządzeń grzewczych:
• pieców, kotłów i turbin,
• chłodni wentylatorowych, 

urządzeń grzewczych i odpylających,

ogrzewaczy pomieszczeń akumulacyjnych stalowych i ceramicznych, 

przenośnych pieców metalowych, kuchni i kominków opalanych paliwami stałymi, 

palników opalanych peletami i innymi paliwami biomasowymi,
w tym: 

¥ pomiary parametrów czynnika grzewczego,  pomiary parametrów spalin: temperatury, ciśnienia i składu chemicznego, 

pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów w gazach odlotowych, 

pomiary siatkowe temperatury i składu spalin, 

badania sprawności kotłów, turbin chłodni.

Pion Elektryczny 

Kierownik Pionu mgr inż. Grażyna Wieczorek 

Laboratorium Automatyki i Zabezpieczeń 

Laboratorium Automatyki i Zabezpieczeń realizuje prace badawczo – wdrożeniowe w zakresie układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. 

Kierownik: mgr inż. Emil Tomczak 

Zakład Izolacji

Zakład Izolacji prowadzi prace badawcze i analizy związane z wysokonapięciowymi maszynami, głównie turbogeneratorami i hydrogeneratorami dużej mocy w zakresie technologii i diagnostyki układów izolacyjnych oraz procesów starzeniowych izolacji uzwojeń. 

Kierownik zakładu: mgr inż. Krzysztof Pietrzak

Laboratorium Maszyn Elektrycznych

Laboratorium Maszyn Elektrycznych prowadzi prace badawcze i analizy związane z dużymi generatorami synchronicznymi energii elektrycznej. 

Kierownik: mgr inż. Marcin Biernacki 

Pracownia Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej 

Pracownia Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej wykonuje prace badawczo-rozwojowe oraz ekspertyzy związane z oddziaływaniem urządzeń elektrycznych i radiokomunikacyjnych na środowisko, diagnostyki ograniczników przepięć średniego i wysokiego napięcia metodami off-line on- -line, pomiarami mocy akustycznej transformatorów, dławików, prefabrykowanymi stacjami transformatorowymi WN/nn oraz badaniami struktur warystorów i elementów dociskowo-centrujących metodami mikroskopii elektronowej. 

Zespół Pracowni EOS prowadzi analizy, wykonuje opracowania i ekspertyzy oraz wydaje opinie i zalecenia w zakresie ochrony przeciwprzepięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej EMC. 

Pracownia EOS posiada akredytację PCA nr AB 252 w zakresie badań akustycznych i hałasu oraz badań dotyczących inżynierii środowiska – w szczególności 

pola elektromagnetycznego w środowisku pracy i ogólnym. Pracownia Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej spełnia wymagania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. 

Kierownikiem Pracowni jest mgr inż. Hubert Śmietanka

Laboratorium Urządzeń Rozdzielczych 

Laboratorium Urządzeń Rozdzielczych realizuje prace badawczo – rozwojowe oraz badania urządzeń elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 324 w zakresie badań elektrycznych i mechanicznych wyrobów i wyposażenia elektrycznego oraz rekomendację ENERGOSERT w zakresie uznawalności wyników badań wykonywanych wg norm GOST R, IEC oraz PN-EN w systemie certyfikacji GOST R i w systemie certyfikacji ENERGOSERT. Laboratorium jest członkiem POLLAB (Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych) stowarzyszonego z EUROLAB (Europejską Organizacją Laboratoriów Badawczych). Dr inż. Stanisław Maziarz jest członkiem Komitetu Technicznego IEC Insulators for Overhead Lines oraz Komitetu PKN nr 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej. Laboratorium uczestniczy w opracowywaniu norm i innych dokumentów normalizacyjnych. 

Laboratorium funkcjonuje w ramach wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018. 

Kierownikiem laboratorium jest dr inż. Przemysław Berowski

Zakład Wysokich Napięć


Zakład Wysokich Napięć prowadzi badania i pomiary oraz wykonuje ekspertyzy urządzeń poddanych działaniu wysokich napięć. W skład Zakładu wchodzi Laboratorium Wysokich Napięć posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 272 na badania napięciem udarowym piorunowym (do 4,5 MV) i łączeniowym (do 2,8 MV), badania napięciem przemiennym (do 860 kV), pomiary zakłóceń radioelektrycznych, pomiary wyładowań niezupełnych, badania termomechaniczne i mechaniczne izolatorów oraz ograniczników przepięć, próby odporności na wyładowania pełzne i erozję polimerowych osłon izolacyjnych, badania zabrudzeniowe izolatorów ceramicznych, 

Dodatkowo laboratorium posiada możliwość wykonywania wielu innych badań z zakresu wysoko- napięciowej techniki probierczo - pomiarowej, w tym między innymi prób wytrzymałości elektrycznej przy napięciu stałym do 200 kV, pomiaru błędów przekładników prądowych, napięciowych i kombinowanych, pomiaru parametrów metrologicznych dzielników napięć przemiennych i udarowych, kalibracji rejestratorów napięć impulsowych, badania urządzeń i wyposażenia do prac pod napięciem, badania eksperymentalne i konstruktorskie z wykorzystaniem aparatury wysokonapięciowej. 

W roku 2020 rozszerzono zakres wykonywanych usług w ramach zakresu akredytacji o badania wytrzymałości elektrycznej reklozerów. 

W Laboratorium wdrożony jest system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. 

Kierownik: mgr. inż. Joanna Czupryńska 

Pion Mechaniczny

Kierownikiem Pionu jest mgr inż. Marek Rusiniak

Laboratorium Aparatury Pomiarowej 

Laboratorium Aparatury Pomiarowej jest laboratorium wzorcującym świadczącym usługi w dziedzinie pomiarów temperatury, ciśnienia, wilgotności i wielkości elektrycznych DC i m. cz. Od września 1999 r. Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AP 013. Realizuje usługi w swojej siedzibie i poza nią. 

Od maja 2014 r. Laboratorium wykonuje wzorcowania pirometrów radiacyjnych i fotoelektrycznych oraz kamer termowizyjnych w zakresie (-15÷500)°C. W lipcu 2016 r. Laboratorium, jako pierwsze w Polsce, uzyskało akredytację na wzorcowanie termohigrometrów w zakresie temperatur ujemnych (-20÷0)°C i dla wilgotności względnej od 40% rh do 90% rh. Ponadto został rozszerzony zakres wzorcowania komór klima- tycznych poza siedzibą Laboratorium dla temperatury do 90°C i wilgotności względnej (10÷98)% rh. Zdolności pomiarowa CMC w Laboratorium dla pomiarów temperatury w zakresie (-40÷250)°C wynosi 0,010°C. 

Laboratorium jest członkiem organizacji Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB oraz współpracuje z organizacją POLSKIE FORUM ISO 9000. Kierownik Laboratorium jest Członkiem Zarządu w Klubie Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, przewodniczącym Komisji ds. Auditorów Klubu POLLAB oraz audytorem wiodącym i technicznym Polskiego Centrum Akredytacji. 

Kierownik laboratorium: mgr inż. Roman Witkowski 

Zakład Badań i Diagnostyki Materiałów

Zakład Badań i Diagnostyki Materiałów wykonuje badania materiałoznawcze oraz prowadzi szeroko pojętą diagnostykę materiałową i wytrzymałościową urządzeń energetycznych, w szczególności głównych rurociągów pary, wody zasilającej, rurociągów komunikacyjnych, powierzchni ogrzewalnych kotłów, komór przegrzewaczy, systemów zawieszeń rurociągów oraz walczaków kotłowych. 

Do Pionu Mechanicznego, oprócz wyżej wymienionego zakładu, należą opisane powyżej wśród laboratoriów akredytowanych: Laboratorium Aparatury Pomiarowej  (MAP), Pracownia  Diagnostyki Technicznej i Modernizacji Urządzeń Energetycznych (MDT). 

Kierownik zakładu: mgr inż. Marek Rusiniak 

Pracownia Diagnostyki Technicznej i Modernizacji Urządzeń Energetycznych

Pracownia Diagnostyki Technicznej i Modernizacji Urządzeń Energetycznych prowadzi badania oraz wykonuje pomiary, analizy, ekspertyzy i ocenę stanu technicznego urządzeń energetycznych, w szczególności kotłów, rurociągów i turbin. 

Laboratorium Pracowni Diagnostyki Technicznej i Modernizacji Urządzeń Energetycznych posiada Świadectwo Uznania Laboratorium nr LBU-132/27-18 wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych. 

Kierownik Pracowni mgr Dariusz Mężyk pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Technicznego Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Pracownik MDT Marek Jaworski jest członkiem Komitetu Technicznego AP i RP PKN. Kierownik Pracowni jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz SPE. 

Kierownik pracowni: mgr Dariusz Mężyk 

Oddział Ceramiki CEREL

Oddział Ceramiki CEREL jest jednym z czterech pozawarszawskich oddziałów Instytutu Energetyki, mieszczącym się w Boguchwale koło Rzeszowa. W roku 2020 CEREL zatrudniał 45 osób, w tym 6 ze stopniem naukowym doktora. CEREL realizuje prace badawczo-rozwojowe w zakresie ceramiki technicznej oraz zajmuje się wytwarzaniem unikalnych wyrobów z tworzyw ceramicznych na potrzeby przemysłu energetycznego, motoryzacyjnego, metalurgicznego, chemicznego, lotniczego, drzewnego i wielu innych. Specjalnością Oddziału są precyzyjnie obrabiane elementy maszyn i urządzeń wytwarzane z ceramiki korundowej i cyrkonowej. Oddział CEREL dysponuje nowoczesną aparaturą laboratoryjną. W Oddziale obowiązuje system jakości ISO 9001:2008. 

W ostatnim okresie CEREL prowadzi zaawansowane prace badawcze w zakresie technologii stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOFC) i membran tlenowych. Zespół CEREL pracuje między innymi nad zastosowaniami materiałów perowskitowych do wytwarzania 

membran tlenowych metodą ink-jet printing. Dodatkowo od kilkudziesięciu lat jednostka zajmuje się badaniami i rozwojem w zakresie zaawansowanych ceramicznych, tlenkowych i nietlenkowych materiałów konstrukcyjnych. 

Oddział CEREL tworzą dwa zakłady:


• Zakład Inżynierii Ceramicznej, w skład którego wchodzi Laboratorium Badań Surowców i Tworzyw Ceramicznych oraz Laboratorium Materiałowe Ogniw Paliwowych, 

• Zakład Prototypów z Warsztatem Mechanicznym oraz Pracownią Technologiczno-Konstrukcyjną. 

Dyrektor Oddziału: dr inż. Marek Grabowy 

Oddział Gdańsk

Oddział Gdańsk jest największym pozawarszawskim oddziałem Instytutu Energetyki. Wykonuje prace badawczo-wdrożeniowe, pomiary, analizy i ekspertyzy w szerokim zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej dostarczając nowoczesnych rozwiązań dla sektora elektro-energetycznego. Realizowane prace obejmują cały proces od fazy badawczo-rozwojowej, poprzez projekt, wykonanie urządzeń, nadzór nad ich instalacją, uruchomienie, aż do przekazania do eksploatacji. Powyższe działania wykonywane są samodzielnie lub we współpracy z partnerami przemysłowymi i placówkami naukowymi. 

W Oddziale zatrudnionych jest 106 osób (100,7 etatu), z czego 70% załogi to wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie nauk technicznych, głównie z obszaru energetyki. Oddział mieści się w nowoczesnym budynku i dysponuje szeroką bazą laboratoryjną. 

W skład Oddziału wchodzi 5 Zakładów: 

• Zakład Sterowania i Teleinformatyki, 

• Zakład Automatyki i Analiz Systemowych, 

Zakład Urządzeń Elektrohydraulicznych, 

Zakład Automatyki Systemów Elektroenergetycznych, 

Zakład Strategii i Rozwoju Systemu. 

W Oddziale działa 9 laboratoriów badawczo-pomiarowych: 

• Laboratorium pomiarowe mikroprocesorowych układów sterowania elektrofiltrów, urządzeń nawęglania i odpopielania w elektrowni, 

• Laboratorium badania zgodności urządzeń automatyki stacyjnej z normą PN/EN 61850, 

• Laboratorium badań stabilności systemowej, 

• Laboratorium elektrowni okrętowych,
• Laboratorium maszynowe,
• Laboratorium systemów automatyki,
• Laboratorium sterowania odbiorami w systemie  elektroenergetycznym,
• Laboratorium urządzeń elektrohydraulicznych, 

Laboratorium komunikacji w inteligentnych systemach pomiarowych.
Od roku 2000 w Oddziale utrzymywany jest system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015-10.

Oddział Gdańsk współpracuje z wieloma instytucjami polskiego sektora energetycznego, a także bierze aktywny udział w pracach European Energy Research Alliance EERA, uczestnicząc we Wspólnym Programie Badawczym Smart Grids – jako pełnoprawny członek (Full Member 

Zakres działalności 

Działalność Oddziału obejmuje szeroki zakres zagadnień w wielu obszarach elektroenergetyki: 

Wytwarzanie – automatyka i sterowanie 

• Układy wzbudzenia i regulatory napięcia generatorów 

• Stabilizatory systemowe
• Napędy dużej mocy 

• Układy statyczne rozruchu i hamowania dla elektrowni szczytowo-pompowych 

• Automatyka dla elektrowni przemysłowych
• Regulatory turbin dla elektrowni wodnych
• Regulatory elektrofiltrów
• Systemy nadrzędnego sterowania i kontroli elektrowni wodnych
• Systemy nadrzędnego sterowania i kontroli 

elektrofiltrów
• Systemy nadzoru eksploatacji farm wiatrowych 

Wytwarzanie - pomiary i identyfikacja 

• Parametry dynamiczne generatorów synchronicznych • Parametry układów regulacji turbin wodnych
• Ocena oddziaływania urządzeń wytwórczych 

na jakość energii elektrycznej 

Przesył energii 

• Systemy nadrzędnego sterowania napięciem i rozdziałem mocy biernej na generatory w elektrowniach (ARNE)
• System sterowania transformatorami dużej mocy w SE (ARST)
• Pomiar i analiza jakości energii
• System dynamicznej obciążalności linii DOL
• Wspomaganie prowadzenie ruchu farm wiatrowych – system SCADA WIND 


Rozdział energii
• Rozwiązania Smart Grid
• Regulatory transformatorów (URT)
• Systemy sterowania częstotliwością akustyczną  (SCA)
• DSR, DSM (zarządzanie obciążeniem i popytem)
• Pomiar i analiza jakości energii elektrycznej
• SCADA WIND
• Systemy zarządzania generacją rozproszoną
• Ocena oddziaływania urządzeń odbiorczych 
na jakość energii elektrycznej
• Regulacja napięć węzłów z farmami wiatrowymi 

Modelowanie matematyczne i badania symulacyjne 

Dynamika i stabilność systemów energetycznych 

Układy energoelektroniczne (HVDC i FACTS)

Dobór i koordynacja struktur i parametrów regulatorów napięcia i stabilizatorów systemowych 

do generatorów synchronicznych
• Ocena i analiza niezawodności
• Optymalizacja rozpływu mocy
• Generacja rozproszona i jej integracja z systemem 
elektroenergetycznym
• Odbudowa systemu po wystąpieniu dużych awarii 

• Wpływ rynku energetycznego na pracę systemu elektroenergetycznego 

• Sieć Smart Grid 

Analizy techniczno-ekonomiczne 

• Studia taryfowe dla elektrowni cieplnych, wodnych i elektrociepłowni
• Studia wykonalności inwestycji w podsektorach wytwarzania, przesyłu i dystrybucji
• Programy zarządzania obciążeniem i popytem (DSR, DSM)
• Procesy inwestycyjne w systemach przesyłu i rozdziału energii
• Aspekty finansowe i prawne w obszarze rynku energii
• Efektywność wykorzystania energii
• Usługi konsultingowe dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w obszarze szeroko rozumianej energetyki 


Informatyka i inżynieria oprogramowania

• Prowadzenie prac badawczych i naukowych dotyczących zastosowania technologii ICT w energetyce 

Tworzenie i eksploatacja systemów informatycznych 

Implementacja standardów przemysłowych w systemach ICT wykorzystywanych w branży energetycznej
• Realizacja projektów związanych z systemami inteligentnego opomiarowania 

Dyrektor Oddziału: dr inż. Michał Izdebski 

Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi

Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi prowadzi działalność w zakresie wykonywania badań naukowych, prac rozwojowych, wdrożeniowych, usługowych i wytwórczych oraz przeprowadzania ekspertyz i wyda- wania opinii na potrzeby sektora energetycznego Działalność merytoryczna Oddziału prowadzona jest w Centrum Innowacyjnych Technologii Energetycznych (CITE) w następujących Zespołach: 

ZBA – Zespół Badań Akustycznych,
ZTB – Zespół Technologii Biogazowych,
ZKT – Zespół Konstrukcyjno-Technologiczny. 

Pracownicy CITE przydzielani są do poszczególnych Zespołów w zależności od potrzeb związanych z realizacją prowadzonych prac. Do zadań CITE należy prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych 

i usługowych, przystosowywanie wyników badań do potrzeb i ich wdrażanie, w szczególności w zakresie: 

badań akustycznych materiałów i urządzeń,

badań zmęczeniowych kadzi transformatorowych, 

projektowania i wytwarzania układów ograniczających hałas maszyn i urządzeń np. tłumików hałasu, obudów i osłon akustycznych,
• projektowania i wytwarzania instalacji i urządzeń dla biogazowni, w tym stacji zbiorczych, stacji ssąco-tłoczących, systemów uzdatniania 
i unieszkodliwiania biogazu,
• opracowywania i budowy stanowisk badawczych, 

nowych urządzeń i prototypów,
• wytwarzania urządzeń, zespołów i elementów, 
zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną własną lub zleceniodawcy. 

Oddział posiada bogatą siedemdziesięcioletnią historię – stanowi kontynuację działań Instytutu Techniki Cieplnej ITC w Łodzi powołanego w roku 1948. W roku 2008 Instytut został przyłączony do warszawskiego Instytutu Energetyki i stał się Oddziałem Techniki Cieplnej „ITC”. Obecnie Oddział zatrudnia 16 pracowników (13,6 etatu) w tym 2 osoby ze stopniem doktora. 

Oddział jest członkiem klastra „Bioenergia dla regionu”. Pracownicy OTC zasiadają m.in. w Komitecie Automatyki Elektroenergetycznej SEP i w Radzie Programowej magazynu Energetyka i przemysł on line. Oddział sprawował patronat naukowy nad konferencją „Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce”. Dyrek- tor Oddziału jest członkiem Komitetu ds. Ochrony Bezstronności w Jednostce Notyfikowanej Nr 1446 (Okręgowy Urząd Miar w Łodzi) oraz członkiem Komisji Kwalifikacyjnej nr 310 przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Łodzi do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. 

Dyrektor Oddziału: dr inż. Jacek Karczewski 

Zakład Doświadczalny w Białymstoku

Zakład Doświadczalny w Białymstoku zajmuje się badaniem, projektowaniem, wdrażaniem i produkcją urządzeń dla energetyki zawodowej i przemysłowej. Zakład prowadzi nowatorskie prace badawczo-rozwojowe w zakresie aparatury łączeniowej, napędów elektromechanicznych i sterowników przeznaczonych do sieci średnich napięć, ukierunkowanych na automatyzację tych sieci. 

Zakład uczestniczy w opracowaniach projektowych i kompletacji automatycznych punktów rozłącznik-owych SN sterowanych drogą radiową lub teleinformatyczną w sieciach GSM/GPRS lub Tetra. Zakład prowadzi również prace projektowo-badawcze w zakresie wskaźników napięcia i uzgadniaczy faz różnych napięć, uziemiaczy przenośnych do linii i urządzeń nn, SN i WN, przegród izolacyjnych do urządzeń elektroenergetycznych nn, SN, izolatorów kompozytowych wsporczych SN i innych urządzeń. Wyroby Zakładu były wielokrotnie nagradzane. 

Działalność produkcyjna Zakładu obejmuje wytwarzanie seryjne rozłączników napowietrznych 24 kV, napędów elektromechanicznych do łączników, wskaźników napięcia i uzgadniaczy faz od 50 V do 110 kV, uziemiaczy przenośnych do 25 kA dla wszystkich zakresów napięć, specjalistycznych drabin i pomostów do słupów energetycznych wszystkich linii, uchwytów do napinania przewodów od 16 mm2 do 525 mm2, izolatorów kompozytowych wsporczych 20 kV, przegród izolacyjnych SN. 

Obecnie Zakład zatrudnia 34 osoby, w tym jedną osobę ze stopniem doktora. 

Dyrektor Oddziałudr inż. Stanisłąw Kiszło 

Jednostki podległe bezpośrednio Dyrektorowi Instytut Energetyki: 

 • Pracownia Ekonomiki Energetyki

Kierownik: dr Hanna Bartoszewicz-Burczy 

 • Zespół ds. Certyfikacji

Kierownik: mgr inż. Andrzej Kieliszek 

 • Zespół Ekspertówdr hab. Jerzy Przybysz, prof. IEn 
 • prof. dr Bartłomiej Głowacki 
 • Zespół Ekspertów

dr inż. Janusz Karolak  

(W tekście użyto materiałów IE-IB, fot. zasoby IE)

 

 

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024