Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechniki Rzeszowskiej - Kategoria naukowa A

www.wbmil.prz.edu.pl

 

 

fot. zasoby wasne J.SpMariusz Blimel: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa jest jedynym Wydziałem posiadającym kategorię naukową A na Politechnice Rzeszowskiej, jak osiąga się tak dobre wyniki?

Prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp, Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz.: Przyznanie Wydziałowi kategorii naukowej A jest wynikiem zbiorowego wysiłku wszystkich pracowników. Podsumowując pierwszą kadencję, należy wspomnieć, iż utrzymaliśmy stały, wysoki poziom naboru studentów. Z jednej strony ten fakt cieszy, a z drugiej, biorąc pod uwagę nowe zasady finansowania, rodzą się pewne problemy, ponieważ musieliśmy zredukować liczbę przyjęć na studia. Warto podkreślić, iż utrzymujemy wysoką aktywność we współpracy z otoczeniem gospodarczym, przemysłowym i biznesowym. Realizujemy w tym zakresie różnorakie projekty, zarówno duże, jak i mniejsze. Obserwujemy aktywności w obszarze studiów podyplomowych, zamawianych przez przedsiębiorców. Przykładem jest umowa o współpracy z firmą PZL Mielec. Porozumienie dotyczyło utworzenia studiów podyplomowych z dziedziny konstrukcji kompozytowych. Ma to na celu rozszerzenie współpracy Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa z jednym z liderów polskiej branży lotniczej. W roku akademickim 2017/18 podpisaliśmy kolejną umowę, dotyczącą nowego kierunku z zakresu techniki śmigłowcowej. Kierunek i program studiów „Technika śmigłowcowa" utworzony w ramach naszego Wydziału został przygotowany specjalnie na potrzeby spółki. Program dydaktyczny nowego kierunku studiów podyplomowych obejmuje kształcenie w zakresie takich zagadnień, jak metody komputerowe stosowane w projektowaniu i konstrukcji śmigłowców, podstawy teorii inżynierii systemów, śmigłowcowe zespoły napędowe. Absolwenci kierunku będą mieli możliwość uczestniczenia w pracach badawczych i projektowych, w tworzeniu koncepcji nowych rozwiązań, jak również we  wdrażaniu opracowanych rozwiązań i nowych technologii w zakładzie produkcyjnym zarówno przy produkcji śmigłowców, jak i w szeroko rozumianym przemyśle lotniczym. Umowę o współpracy, dotyczącą studiów podyplomowych, podpisaliśmy także z fabryką w Świdniku.  

M.B.: Jak ocenia Pan współpracę Wydziału z przemysłem?

J.S.: Pozytywnie. Współpraca naszego Wydziału z przemysłem polega nie tylko na prowadzeniu badań naukowych na zlecenie, opracowywaniu wdrożeń, ale również na prowadzeniu studiów doktoranckich i podyplomowych. Natomiast uruchamianie nowych kierunków potwierdza wysoką jakość kształcenia, jaką gwarantuje kadra naszego Wydziału. Myślę, że niewiele ośrodków w Polsce może poszczycić się tak szeroką współpracą z firmami w tym obszarze. Głównym odbiorcą wyników prowadzonych badań w Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysły Lotniczego są przedsiębiorstwa zrzeszone w „Dolinie Lotniczej”. Obecnie, w skład Stowarzyszenia Dolina Lotnicza wchodzi 158 podmiotów z regionu, a kolejni zainteresowani przechodzą proces aplikacyjny. Na czele stoi firma Pratt & Whitney, światowy lider w projektowaniu, produkcji i obsłudze silników lotniczych, rakietowych systemów napędowych oraz przemysłowych turbin gazowych. Do organizacji współpracujących z Laboratorium należą m.in.: Safran Transmission Group, PZL Mielec, BorgWarner Turbo & Emissions Systems, Avio, Goodrich, BURY Technologies Sp. z o.o., Mielec, Bimex-Böllhoff Sp. z o.o. – Krzemienica i inni.

Warto podkreślić, iż na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa koncentrujemy się na budowaniu sieci kontaktów, podczas których podejmowane są inicjatywy w zakresie kształcenia i badań naukowych. W ostatnich czterech latach zrealizowaliśmy około stu projektów naukowo-badawczych, dzięki którym uzyskaliśmy maksymalną liczbę punktów, co uplasowało nas na pozycji lidera w grupie jednorodnej w tym obszarze. Do ważniejszych należą badania w ramach programu „Demonstrator Plus” o wartości 22 mln zł, nad częściami silników lotniczych, pracujących w krytycznych warunkach, mające doprowadzić do poprawy właściwości eksploatacyjnych. Planujemy także podjąć zagadnienia z obszaru przemysłu 4.0. Możemy wspomnieć o międzynarodowym projekcie dydaktyczno-technicznym z tego zakresu.  

M.B.: Jaka jest misja Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz.?

J.S.: Misja Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa to kształcenie i prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie z uwzględnieniem otoczenia przemysłowego, gospodarczego i społecznego. Wydział osiąga te cele m. in. poprzez szeroką współpracę ze znanymi potentatami, których wspomniałem powyżej. Nasza kadra opracowuje programy kształcenia w taki sposób, aby absolwenci zdobywali wiedzę niezbędną na rynku pracy. Składa się na nią nie tylko obecność w salach wykładowych i laboratoriach uczelni, ale również szeroko rozbudowany system staży i praktyk. Dzięki temu absolwenci naszego Wydziału zajmują stanowiska zarówno u przemysłowych partnerów uczelni, jak i w przedsiębiorstwach w całym regionie i poza jego granicami. Wielu z nich realizuje ciekawe i użyteczne prace doktorskie. Drugi obszar współpracy nauki i biznesu to realizacja projektów naukowo-badawczych podejmowanych w celu rozwiązywania konkretnych problemów identyfikowanych przez przemysł. Prowadzimy badania nad rozwiązaniami, które mogą później znaleźć zastosowanie w przemyśle. Realizujemy je w ramach projektów, które wspólnie konstruujemy i o które następnie aplikujemy. Coraz częściej bywa, że firma pełni w nich funkcję lidera, a uczelnia funkcję usługową. W moim przekonaniu, jest to dobry model współpracy – warty upowszechnienia. Staramy się inspirować podmioty gospodarcze do współpracy z nami. I właśnie tak pojmujemy synergię nauki i biznesu.

M.B.: Jaka jest struktura Wydziału? 

J.S.: Posiadamy dziesięć katedr i trzy zakłady oraz dwa wydziałowe laboratoria - Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysły Lotniczego i Laboratorium Badań Kół Zębatych. Pracujemy nieustannie nad rozwojem wydziałowej infrastruktury.

M.B.: Na czym polega interdyscyplinarność Wydziału? 

J.S.: Główne dyscypliny naukowe Wydziału, w których posiadamy uprawnienia to: budowa i eksploatacja maszyn, mechanika, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji oraz w mniejszym zakresie informatyka, robotyka i transport. O interdyscyplinarności naszego Wydziału stanowią dwa uprawnienia habilitacyjne w dyscyplinach budowa i eksploatacja maszyn i mechanika oraz cztery doktorskie plus sześć kierunków kształcenia: mechanika i budowa maszyn, lotnictwo i kosmonautyka, zarządzanie inżynieria produkcji, mechatronika, transport oraz inżynieria materiałowa. Prowadzimy także liczne studia podyplomowe i doktoranckie.

M.B.: Jak przebiega współpraca międzynarodowa? 

J.S.: Współpraca międzynarodowa na Wydziale rozwija się bezpośrednio i pośrednio w oparciu o naszych, dużych partnerów przemysłowych w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych – dzięki podmiotom biznesowym, z którymi realizujemy wspólne przedsięwzięcia. Ponadto współpracujemy z firmami i ośrodkami w Niemczech, Słowacji, Czechach, Portugalii, Norwegii, Włoszech, na Ukrainie oraz z Chinami.

M.B.: Jakie są Pana zainteresowania naukowe?

J.S.: Głównym obszarem moich zainteresowań jest trybologia czyli nauka o tarciu. Jest to obszar, na podstawie którego zdobyłem stopnie naukowe i tytuł. Podczas rozwoju naukowego wykiełkował drugi obszar moich zainteresowań - inżynieria produkcji, a w szczególności zagadnienia związane z optymalizacją procesów produkcyjnych. Te dwa obszary uzupełniają się wzajemnie.

M.B.: Dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych sukcesów.  

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024