Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

 

prof. Janusz Mikuła, dziekan WIMiF PK, w rozmowie na łamach czasopisma Nauka Innowacje Biznes (nr 1/2022)

 

Mariusz Blimel: W czym tkwi największa siła Wydziału?

prof. Janusz Mikuła: Największa siła Wydziału związana jest z umiejętnością pracowników w nawiązywaniu kontaktów i skutecznej współpracy z przemysłem oraz bardzo dużą aktywnością w pozyskiwaniu grantów.

M.B.: Jaka jest strategia rozwoju Wydziału?

Janusz Mikuła fot. zasoby WIMiF PKJ.M.: Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki to nowy wydział Politechniki Krakowskiej, aczkolwiek powstały z jednostek, które mają już swoją bogatą historię i znaczny wkład w dorobek dydaktyczny i naukowy naszej Uczelni. Pierwsze lata działalności nowego wydziału zdecydują o dalszych kierunkach rozwoju, pozycji naukowej pracowników i przede wszystkim pozycji dydaktycznej w obszarach dyscyplin Inżynieria Materiałowa oraz Nauki Fizyczne. 

Skupiamy się na realizowaniu celów strategii rozwoju, by w istotny sposób pozycja naukowa Naszego Wydziału kształtowała pozycję naukową Politechniki Krakowskiej i jej rozpoznawalność w kraju i zagranicą.

Rozwój Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki realizowany powinien być w oparciu o cztery filary: 

1. prowadzenie badań naukowych na wysokim poziomie w zakresie inżynierii materiałowej i fizyki z jednoczesną dbałością o rozwój zaplecza technologicznego i badawczego,

2. kształcenie na wysokim poziomie wykwalifikowanej kadry inżynieryjnej dla innowacyjnego przemysłu i nowoczesnego zaplecza naukowo-badawczego regionu i kraju,

3. współpracy naukowej z czołowymi jednostkami naukowymi w kraju i na świecie, 

4. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

M.B.: Proszę opisać jakie obszary badawczych rozwijanie są ramach dyscypliny naukowej Inżynieria Materiałowa na Państwa Wydziale?

J.M.: W ramach dyscypliny naukowej Inżynieria Materiałowa na Naszym Wydziale wykreowanych zostało kilka zespołów tematycznych, skoncentrowanych na następujących obszarach badawczych:

 1. Polimery nieorganiczne i zeolity,
 2. Polimery organiczne,
 3. Metalurgia proszków,
 4. Biomateriały,
 5. Optoelektronika organiczna, nanowarstwy i nanopowłoki

Można również zauważyć pojawienie się innych obszarów zainteresowań, które w niedalekiej przyszłości mogą przyczynić się do powstania nowych grup badawczych, rozwijających:

 1. Druk 3D metali,
 2. Spawalnictwo i obróbka cieplna,
 3. Metody optyczne w inżynierii powierzchni,
 4. Druk 3D polimerami organicznymi.

M.B.: Jakby Pan opisał rozwój Wydziału pod kątem pracy młodych uczonych?

J.M.: Obecnie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki są już młodzi pracownicy, których dorobek naukowy przyczynił się do uzyskania elitarnych projektów badawczych LIDER finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekty takie poszerzają kompetencję młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów naukowych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce.

Wspomnę w tym miejscu o naszych studentach. A mianowicie uważam, iż studenci to nasze wspólne dobro. Dobrze wykształcony absolwent, poszukiwany na rynku pracy przez nowoczesne i innowacyjne branże to najlepsza wizytówka Wydziału. To właśnie opinie studentów i absolwentów będą kształtowały przyszłe rekrutacje na naszym Wydziale.

M.B.: Jaki cel Wydział sobie stawia w nowej ewaluacji naukowej?

J.M.: Naszym celem jest uzyskanie przez nasz Wydział kategorii „A” w nowej ewaluacji naukowej z uwzględnieniem nowych zasad oceny.

M.B.: Jaka jest struktura Wydziału?

J.M.: Obecna struktura organizacyjna Wydziału to dwie Katedry: Katedra Fizyki i Katedra Inżynierii Materiałowej.

M.B.: Jakie kierunki i specjalności są w ofercie Wydziału? Czym Wydział przyciąga kandydatów na studia, a także jakie korzyści dla studentów i absolwentów płyną ze studiowania na Wydziale Inzynierii Materiałowej i Fizyki? 

 

J.M.: Studia na kierunku Inżynieria Materiałowa realizowane są na 3 stopniach i wielu specjalnościach.

Studia inżynierskie, trzy specjalności:

Studia pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa mają zapewnić wykształcenie specjalistów posiadających wiedzę o materiałach inżynierskich, popartą znajomością zagadnień konstrukcyjnych i technologicznych, oraz metodach sterowania jakością materiałów konstrukcyjnych, jak również podstawach ekonomii ich wytwarzania. Po ukończeniu studiów Absolwenci mogą znaleźć pracę w charakterze technologów oraz koordynatorów prac zespołowych związanych projektowaniem i doborem materiałów konstrukcyjnych, nadzorem przebiegu złożonych procesów technologicznych, a także konsultantów materiałowych przy projektowaniu złożonych maszyn i urządzeń oraz ich diagnostyce w kompleksowych warunkach eksploatacji. Ponadto Absolwenci są przygotowani do prowadzenia badań materiałowych w laboratoriach przemysłowych oraz naukowo-badawczych oraz do wykorzystania specjalistycznego oprogramowania komputerowego i aparatury do badania struktury i własności materiałów inżynierskich.

Materiały Konstrukcyjne i Kompozyty

Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę i umiejętności praktyczne obejmujące:

– dobór i przygotowanie materiałów do produkcji wyrobów z szeroko pojętej grupy metali, tworzyw polimerowych i ceramicznych,

– materiałoznawstwo i procesy technologiczne z zakresu obróbki cieplnej, spajania, obróbki plastycznej, obróbki ubytkowej i przyrostowej, przetwórstwa tworzyw polimerowych, ceramiki i kompozytów

– nadzór technologiczny nad produkcją wyrobów, ocenę jakości półproduktów i wyrobów gotowych.

Technologie druku 3D

Absolwenci tej specjalności potrafią w szczególności:

– dobrać proces technologiczny do wytwarzania i przetwórstwa materiałów w zakresie technik przyrostowych najczęściej stosowanymi metodami, z uwzględnieniem ekonomicznych i materiałowych wymagań.

– korzystać z narzędzi służących do rozwiązania zadań inżynierskich typowych dla technik przyrostowych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę oraz narzędzia.

– dobierać i stosować komputerowe wspomaganie projektowania, wytwarzania i testowania materiałów oraz wyrobów.

Technologie i materiały przyjazne środowisku

Absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się:

– projektowaniem, wytwarzaniem i przetwarzaniem a także zastosowaniem nowoczesnych materiałów z uwzględnieniem założeń polityki zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

– zagospodarowaniem surowców poprocesowych z procesów termicznych i odpadów powydobywczych, wytwarzaniem geopolimerów itp.

– technicznym wykorzystaniem różnorodnych nowych materiałów, z surowców odnawialnych i materiałów biodegradowalnych oraz biokompozytów konstrukcyjnych

– recyklingiem tworzyw sztucznych i innych materiałów

  

Studia II stopnia

Studia drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa mają zapewnić wykształcenie specjalistów posiadających umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji materiałów inżynierskich. Uzyskują oni wiedzę w zakresie technologii materiałowych procesów wytwarzania maszyn i produktów, metod informatycznych wspomagających prace inżynierskie: projektowanie, wytwarzanie i dobór materiałów inżynierskich. Absolwenci powinni także posiadać wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością w procesach wytwórczych. Po ukończeniu studiów Absolwenci są przygotowani do: twórczej działalności w zakresie projektowania i wytwarzania materiałów inżynierskich, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi, samodzielnego prowadzenia badań w jednostkach naukowo-badawczych, zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji w zakresie technologii materiałowych, samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwenci studiów powinni opanować umiejętność współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania jednostkami przemysłowymi i naukowo-badawczymi.

 Na drugim stopniu studiów na kierunku Inżynieria Materiałowa prowadzone jest kształcenie w zakresie specjalności:

 Inżynieria Spajania

Studia drugiego stopnia winny zapewnić zaawansowaną wiedzę z zakresu technologii spajania materiałów metalowych i niemetalowych, procesów pokrewnych oraz regeneracji metodami spawalniczymi. Absolwenci posiadają umiejętność właściwego doboru materiałów na konstrukcje spawane, zgrzewane, lutowane i klejone z uwzględnieniem wymogów stawianych przez normy oraz przepisy międzynarodowych i krajowych instytucji nadzorujących. Znają metody komputerowego wspomagania procesów technologicznych, projektowania, wytwarzania i kontroli jakości konstrukcji spawanych.

Absolwenci studiów drugiego stopnia są przygotowani do: kierowania procesami produkcyjnymi w zakładach przemysłu maszynowego, kierowania zespołami zajmującymi się procesami technologicznymi i badawczymi, prowadzenia działalności naukowo-badawczej z zakres technologii spajania projektowania i wytwarzania konstrukcji spawanych oraz eksploatacji maszyn i urządzeń, działalności badawczej i dydaktycznej w placówkach naukowych i edukacyjnych.

Absolwenci znajdują pracę w: ośrodkach projektowo-badawczych, instytucjach naukowo-badawczych, jednostkach edukacyjnych, zakładach przemysłu maszynowego, instytucjach i urzędach zajmujących się badaniami i odbiorami konstrukcji urządzeń technicznych, doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko pojętego spajalnictwa.

Materiały Konstrukcyjne i Kompozyty

Absolwenci uzyskują umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu nauki o materiałach metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych oraz z zakresu komputerowego wspomagania prac inżynierskich, zaawansowanych technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów Absolwenci specjalności Materiały Konstrukcyjne są inżynierami działającymi na styku kilku tradycyjnych specjalności w zakresie konstrukcyjno-technologicznym. Takie przygotowanie zawodowe umożliwia podjęcie pracy w różnych gałęziach nowoczesnej techniki. Absolwenci znajdują zatrudnienie w: zakładach produkujących specjalistyczne półprodukty i wyroby z materiałów metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytów jako technolodzy i konstruktorzy,

biurach projektowych i jednostkach badawczych związanych ze wszystkimi obszarach przemysłu, ośrodkach i instytutach badawczych jako pracownicy naukowi i konstruktorzy oprzyrządowania technologicznego i nowych wyrobów, na wyższych uczelniach jako pracownicy naukowo-dydaktyczni, ośrodkach doradztwa technicznego jako rzeczoznawcy w laboratoriach kontrolnych oraz zespołach analizy jakości.

 Studia na kierunku Nanotechnologie i nanomateriały

Jakość dostępnych materiałów niejednokrotnie warunkowała możliwości realizacji projektów inżynierskich zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Rozwój fizyki i chemii przyczynił się do rozwoju wiedzy na temat budowy materiałów, ich właściwości i metod ich charakteryzacji. Zrozumienie budowy materiałów i rozwój metod badawczych pozwala wytwarzać coraz lepsze materiały a nawet projektować materiały o niespotykanych wcześnie właściwościach Mechanika kwantowa pozwoliła przewidzieć, że materiały o wymiarach nanometrowych posiadają odmienne właściwości od tych samych materiałów w skali makro. Wytwarzaniem, badaniem i projektowaniem takich materiałów zajmuje się nanotechnologia, która w chwili obecnej jest postrzegana, jako ta dziedzina nauki i techniki, która warunkuje rozwój nowoczesnej gospodarki.

Absolwenci kierunku Nanotechnologie i Nanomateriały mają łatwość przystosowywania się do stale zmieniających się wymagań rynku pracy i są przygotowani do pracy o charakterze technologiczno-inżynierskim w różnych dziedzinach przemysłu związanych z wytwarzaniem i stosowaniem nanomateriałów.

Studia na kierunku Fizyka Techniczna

Celem studiów na tym kierunku jest wykształcenie absolwenta posiadającego umiejętność rozumienia, samodzielnego formułowania i rozwiązywania konkretnych problemów fizycznych i technicznych. Pierwsze dwa lata studiów obejmują m.in. kursy analizy matematycznej, fizyki ogólnej, języków programowania, elektroniki i elektrotechniki. Absolwent będzie przygotowany teoretycznie i praktycznie do korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej, technicznych systemów diagnostycznych i zaawansowanych technik komputerowych. Absolwent będzie przygotowany do pracy w: laboratoriach badawczo rozwojowych, przemysłowych, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych. Ma kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki. Absolwenci kierunku Fizyka Techniczna powinni uzyskać zdolność łatwego przystosowywania się do stale zmieniających się wymagań rynku pracy.

Specjalności:

Modelowanie komputerowe na kierunku Fizyka techniczna skierowana jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie inżynierii modelowania komputerowego, zjawisk i układów fizycznych oraz technicznych. Studenci mają możliwość poznania modeli opisu zjawisk na rynku finansowym. Zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania inżynierii systemów, obliczeń symbolicznych i współczesnych paradygmatów programowania, ale także praktyczne umiejętności tworzenia stron internetowych. Zdobywają praktyczne umiejętności analizy danych statystycznych, algorytmów i uczenia maszynowego.

Nowoczesne materiały i nanotechnologie na kierunku Fizyka techniczna skierowana jest do osób, które chcą pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki materiałów, nanotechnologii, modelowania układów niskowymiarowych, metod badawczych fizyki. Dodatkowo studiujący na II stopniu na tej specjalności pozyskują specjalistyczną wiedzę i umiejętności komputerowego projektowania struktur molekularnych, z zakresu fizyki powierzchni oraz cienkich warstw, technologii ogniw słonecznych i LED.

Studenci poznają również zaawansowane właściwości współczesnych materiałów i możliwościach wykorzystania w nowoczesnych technologiach i w produkcji przemysłowej.   Obecna inżynieria materiałowa wykorzystuje w coraz większym stopniu kwantowe właściwości układów polimerowych i ciekłokrystalicznych, właściwości półprzewodników i materiałów magnetycznych w skali mikro-  i nanometrycznej. Studia zapoznają z metodami   badań struktury oraz dynamiki układów w skali atomowej i molekularnej. Szczególnie istotne z punktu widzenia zastosowań w nowoczesnej elektronice są wiedza i umiejętności w metodach badawczych stanów elektronowych w materiałach wraz z komputerowymi   technikami ich analizy  przydatnymi w firmach wykorzystujących zaawansowane technologie materiałowe. Podstawy teoretyczne i doświadczenie w praktyce laboratoryjnej oraz w symulacjach komputerowych dają przygotowanie do pracy w ośrodkach badawczych i przemysłowych stosujących te technologie.

Studia na specjalności Technologie multimedialne pozwalają poznać podstawy grafiki, animacji komputerowej i reżyserii muzycznej oraz zdobyć praktyczną wiedzę z filmowania fotografiki i kolejnych etapów postprodukcji. Absolwenci tej specjalności poznają podstawy techniki, obróbki, transmisji i archiwizacji obrazu oraz dźwięku. Umożliwi to podjęcie atrakcyjnej pracy związanej z problematyką szeroko rozumianych multimediów – analizą i przetwarzaniem informacji, reklamą i edukacją, a także obsługą zaawansowanych narzędzi obrazowania medycznego.

 (fot. zasoby WIMiF PK)

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024