Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

 

LOGO 55 lecie high quality na twitterlogo wcy

dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT, dziekan Wydziału Cybernetyki w rozmowie z Mariuszem Blimelem

 

 

Mariusz Blimel: Gratuluję pięknego Jubileuszu: 55 lat Wydziału Cybernetyki. Gdyby miał pan w kilku zdaniach opisać wydział, to o czym by pan wspomniał? W czym wydział jest unikatowy i interdyscyplinarny?

 

dziekan tarapataprof. WAT Zbigniew Tarapata: Unikatowość Wydziału  Cybernetyki wynika z faktu, że stykają się na nim przedstawiciele co najmniej dwóch dyscyplin: informatyki oraz matematyki/kryptologii. Na tę unikatowość wpływa również geneza powstania wydziału oraz zainteresowania naukowe osób, które wydział tworzyły i nim zarządzały. Większość dotychczasowych dziekanów Wydziału Cybernetyki wywodzi się z badań operacyjnych, czyli dyscypliny naukowej związanej z teorią decyzji pozwalającej konstruować modele matematyczne i metody oraz wyznaczać rozwiązania określonych problemów związanych z podejmowaniem optymalnych decyzji, stąd też od samego początku istnienia Wydziału  Cybernetyki programy studiów zawierały sporo treści kształcenia z tego obszaru.

Myśląc o naszym wydziale nie mogę nie wspomnieć o tym, że od początku swojego istnienia nie zmieniła się jego nazwa. To znamienne, ponieważ większość uczelni zmieniło nazwy wydziałów o podobnych profilach do naszego, nawiązując do informatyki. Wydział Cybernetyki trwa przy swojej pierwotnej nazwie, co w dzisiejszych czasach, gdy słowo ‘cyber’ odmieniane jest przez wszystkie przypadki, poczytuję za duży plus i wyróżnik.

Unikatowość naszego wydziału to też jego absolwenci, którzy bez względu na to czy studia kończyli w latach 70., 90. czy 2000. utożsamiają się z wydziałem, niejednokrotnie spotykają się, aby świętować kolejne rocznice ukończenia nauki, a wielu spośród nich zostało na wydziale i pracuje tu, bądź pełni służbę wojskową do dziś.

Wydział Cybernetyki jest jednym z dwóch największych wydziałów Wojskowej Akademii Technicznej, zarówno pod względem liczby studentów, jak i zatrudnionych nauczycieli akademickich. 

Od początku działalności nasz wydział szczyci się wysoką naukową i dydaktyczną pozycją oraz współpracą z otoczeniem gospodarczym.

Nasza unikatowa oferta dydaktyczna charakteryzuje się ukierunkowaniem programów studiów oraz infrastruktury laboratoryjnej na symulatory działań bojowych, informatyczne systemy wspomagania decyzji/dowodzenia, informatyczne systemy zarządzania, internetowe technologie multimedialne, mobilne systemy komputerowe, sieci teleinformatyczne, bezpieczeństwo systemów informatycznych i informacyjnych, cyberobronę, kryptologię. 

W 2023 roku przypada 55. rocznica utworzenia Wydziału Cybernetyki - powstał w 1968 roku w odpowiedzi na zwiększające się zapotrzebowanie Wojska Polskiego na wysokiej klasy specjalistów w zakresie wykorzystania metod i narzędzi informatyki w systemach dowodzenia wojskami i kierowania środkami walki oraz wspomagania procesów informacyjno-decyzyjnych. Pierwsi absolwenci opuścili mury Wydziału Cybernetyki już w 1969 roku. Pierwsi studenci cywilni pojawili się na naszym wydziale w roku 1996.

Do tej pory mury wydziału opuściło ponad 10 tysięcy absolwentów, w tym około 120 zagranicznych. 

Jesteśmy dumni z naszych absolwentów. Są wśród nich i tacy, którzy zajmują ważne, kierownicze stanowiska m.in. w Ministerstwie Obrony Narodowej, Dowództwie Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz w gospodarce narodowej.

 

M.B.: Jaka jest misja wydziału? Jak wydział realizuje misję?

 

Z.T.: Misją Wydziału Cybernetyki jest kształcenie wszechstronnych i twórczych specjalistów na potrzeby sektora cywilne Sił Zbrojnych RP, przede wszystkim Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Prowadzenie najwyższej jakości badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu informatyki, cyberbezpieczeństwa, kryptologii i matematyki, kryptografii przyczyniających się do rozwoju nauki i techniki wojskowej, jak również w obszarze gospodarki i usług cywilnych.

Studia na naszym wydziale pozwalają przyswoić wiedzę, kształtują umiejętności i doskonalą kompetencje społeczne na najwyższym poziomie, wpajając zasady etyki i ucząc jednocześnie patriotyzmu oraz odpowiedzialności za Ojczyznę, w myśl nadrzędnej dewizy Omnia Pro Patria. 

    Wydzia Cybernetyki grafika kopia1024 1

M.B.: Jakie kierunki są obecne w ofercie wydziału? 

 

Z.T.: Na Wydziale Cybernetyki można obecnie studiować na dwóch kierunkach: „informatyka” oraz „kryptologia i cyberbezpieczeństwo”. Ponadto jest trzeci kierunek „biocybernetyka i inżynieria biomedyczna”, w którego realizacji wydział współuczestniczy, a już wkrótce (w roku akademickim 2023/24) uruchomimy anglojęzyczne studia II stopnia „data science”.

Na naszym wydziale można również kontynuować naukę na studiach podyplomowych (kierunki „organizacja i eksploatacja systemów informacyjnych” oraz „kompetencje informatyczne nauczyciela akademickiego”), a dla tych, którzy mają już ugruntowaną pozycję zawodową w sektorze związanym z cyberbezpieczeństwem, mamy w ofercie prestiżowe studia MBA.

Wydział ma również w ofercie dydaktycznej kursy, szkolenia i studia podyplomowe w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy w tym – na prośbę MON – również dla oficerów armii Wietnamu, Jordanii oraz NATO. Przygotowaliśmy w poprzednim roku kalendarzowym takie oferty, w porozumieniu z Departamentem Wojskowych Spraw Zagranicznych MON, dla oficerów armii Albanii oraz Korei Południowej.

Na kierunkach studiów „informatyka” oraz „kryptologia i cyberbezpieczeństwo” prowadzonych przez wydział kształci się obecnie prawie 1400 studentów studiów I i II  stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, z czego prawie połowa to podchorążowie studiujący w systemie jednolitych studiów magisterskich. Ponadto na studiach doktoranckich w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacjastudiuje 11 doktorantów, a w Szkole Doktorskiej WAT w tej dyscyplinie – 42.

 

M.B. Co może pan opowiedzieć o współpracy zagranicznej oraz z otoczeniem gospodarczym, ponieważ wiem, że oba te obszary są bardzo ważne dla wydziału?

 

Z.T.: Jako wydział aktywnie współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami akademickimi i naukowymi oraz uczestniczymy w krajowej i międzynarodowej wymianie studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich. W naszym wydziale realizowane są prace naukowo-badawcze i projektowo-wdrożeniowe. W roku 2022 pozyskaliśmy 3 nowe projekty i kontynuowaliśmy realizację 7 prac i projektów badawczo-rozwojowych: 3 finansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 3 z MON, jeden z „Funduszy Norweskich” oraz 3 granty badawcze uczelniane. Zespoły naukowe wydziału ściśle współpracują z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, m.in. Uniwersytetem w Genui czy agencją NCIA w Hadze.

W procesie kształtowania koncepcji kształcenia na poszczególnych kierunkach i poziomach studiów uczestniczą przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym pracodawcy, zatrudniający absolwentów lub przyjmujący studentów na praktyki zawodowe. W procesie tym znaczącą rolę odgrywa Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów Wydziału Cybernetyki, będąca ciałem doradczym dziekana Wydziału Cybernetyki WAT. Zasadniczym celem powołania Rady było opiniowanie i konsultowanie programów kształcenia na studiach prowadzonych przez Wydział Cybernetyki, w tym zakładanych kierunkowych efektów kształcenia i planów studiów, w celu zapewnienia zgodności wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych absolwentów Wydziału Cybernetyki z oczekiwaniami i potrzebami rynku pracy. Zaproszenia do udziału w Radzie przyjęło ok. 40 przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego wydziału i uczelni.

Wspomnę, iż przedsięwzięciami służącymi ułatwieniu absolwentom startu zawodowego jest możliwość udziału w programach: Red Hat Academy, Microsoft IT Academy, Microsoft Learn for Educators (Educational Institution program), Google (Career Readiness & Google Cloud Computing), PaloAlto Networks Cybersecurity Academy oraz CISCO Networking Academy. Programy te umożliwiają studentom i wykładowcom uzyskanie prestiżowych certyfikatów. Na zajęciach wykorzystywane są również materiały pomagające w przygotowaniu do uzyskania certyfikacji, m.in. IBM Rational.

 

M.B.: Jakie są, pana zdaniem, obiektywne, najważniejsze atuty i osiągnięcia wydziału?

 

Z.T.: O naszym wydziale najlepiej świadczą, o czym już wspominałem, jego absolwenci. Nasi absolwenci są lub byli podsekretarzami stanu w polskich ministerstwach, dyrektorami departamentów, prezesami zarządów spółek Skarbu Państwa i innych spółek. Ośmiu absolwentów wydziału dosłużyło się stopni generalskich. Kilkunastu uzyskało tytuły naukowe profesora. Wielu absolwentów z powodzeniem prowadzi lub prowadziło własną działalność gospodarczą.

W ostatniej ewaluacji dyscyplin naukowych za lata 2017-2021 dokonanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, której wyniki ogłoszono w lipcu 2022r., Wojskowa Akademia Techniczna uzyskała kategorię B+ w uprawianej przez Wydział Cybernetyki dyscyplinie „informatyka techniczna i telekomunikacja”, co jest odzwierciedleniem wysokiego potencjału naukowo-badawczego oraz wyróżniających się wyników badań naukowych. Kategoria ta daje możliwość utrzymania uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego i doktora w dyscyplinie „informatyka techniczna i telekomunikacja”.

Sukcesy Wydziału Cybernetyki to również osiągnięcia studentów. Praktycznie nie ma prestiżowych konkursów dla młodych programistów, w których nie zajmowaliby czołowych miejsc.Tylko w ostatnich dwu latach nasi studenci zostali wyróżnieni w konkursach organizowanych przez „4 Science Institute”, a także w hackathonach, takich jak: Wizja Rozwoju’22, Hack Yeah, #Supervision_hack, CryptoBrawl czy Datathon #OtwarteDane. Jedna z naszych studentek została stypendystką innowacyjnego programu stypendialnego firmy Intel Nowe Technologie dla Dziewczyn. Sukcesami mogą pochwalić się również nasi absolwenci. W 2022r. projekt BotTROP, który powstał w ramach pracy doktorskiej, został wyróżniony nagrodą specjalną Rady Programowej podczas Międzynarodowych Targów Przemysłu Obronnego w Kielcach oraz w Konkursie im. Mariana Rejewskiego na najlepszą pracę doktorską. 

Wydział Cybernetyki jest skuteczny w ubieganiu się o dofinansowanie projektów naukowo-badawczych ze źródeł zewnętrznych, jak również w zakresie umiędzynarodowienia, z tego powodu rozszerzamy ofertę kształcenia w języku angielskim, poszerzamy ofertę studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych, rozbudowujemy infrastrukturę dydaktyczną, w tym zwłaszcza bazę laboratoryjną wydziału.

Jesteśmy bardzo aktywni na międzynarodowych targach wynalazczości, gdzie prezentujemy rozwiązania powstałe w ramach projektów badawczych i rozwojowych. W ostatnich pięciu latach przedstawicielom wydziału udało się uzyskać 40 medali i wyróżnień.

 

M.B.: W jakich obszarach prowadzona jest działalność naukowa i badawcza na Wydziale Cybernetyki?

 

Z.T.: W powiązaniu z realizowanym w Wydziale Cybernetyki procesem dydaktycznym prowadzone są prace naukowo-badawcze i projektowo-wdrożeniowe. W tym obszarze zespoły naukowe poszczególnych komórek organizacyjnych wydziału ściśle współpracują z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi. Pracownicy wydziału są członkami międzynarodowych towarzystw naukowych i zespołów badawczych, uzyskują zaproszenia na sympozja i kongresy. Organizują konferencje, przewodniczą ich komitetom naukowym, wygłaszają referaty. Rozwój naukowy i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli akademickich jest koniecznym warunkiem zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.

Główne obszary badawcze wydziału skupiają się wokół następującej tematyki: 

Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych

Symulatory i systemy wspomagania decyzji

Komputerowe systemy wspomagania dowodzenia

Internet Rzeczy (IoT)

Inżynieria diagnostyki medycznej

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

Analiza wydajności systemów komputerowych

Kryptologia

Cyberbezpieczeństwo (bezpieczeństwo informacyjne oraz bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych)

Systemy zarządzania wiedzą i informacją

Widzenie komputerowe i analiza obrazu

Fotonika oraz komputery i algorytmy kwantowe

Modele i metody wojny informacyjnej (InfoOps, CyberOps).

 

Wychodzimy z założenia, że nie ma dobrej dydaktyki bez prowadzenia badań naukowych na wysokim poziomie.

 

 M.B.: Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę dalszych osiągnięć i sukcesów.

 (fot.zasoby WCy WAT)

 

 

 

Instytut Matematyki i Kryptologiido podmiany

 

Działalność dydaktyczna

Głównym dydaktycznym zadaniem, realizowanym przez instytut, jest nauczanie matematyki wyższej wszystkich studentów Wojskowej Akademii Technicznej. Podstawowy kurs matematyki, w ramach przedmiotów o nazwie matematyka lub innych, prowadzony jest przez dwa lub trzy semestry na studiach pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich oraz jednolitych magisterskich) i najczęściej jeden semestr na studiach drugiego stopnia (magisterskich) i obejmuje elementy algebry z geometrią, podstawy analizy matematycznej, podstawy probabilistyki oraz uzupełniające wiadomości z wybranych działów analizy lub statystyki matematycznej. Pracownicy instytutu prowadzą także wykłady z różnych działów matematyki i jej zastosowań, jako specjalne kursy na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) i w ramach programu Erasmus. Od roku 2018 (w zmienionej postaci od 2021) na wszystkich technicznych kierunkach studiów zajęcia z przedmiotów matematycznych w pierwszym i w drugim semestrze studiów prowadzone są według wspólnego programu.

Drugim głównym dydaktycznym zadaniem instytutu jest udział w kształceniu studentów kierunku studiów kryptologia i cyberbezpieczeństwo i w szczególności w całości profilowanie specjalności systemy kryptograficzne (obejmujące elementy teorii liczb, podstawy matematyczne i metody kryptologii, krzywe eliptyczne i ich zastosowania, systemy kryptograficzne, algorytmy strumieniowe, algorytmy blokowe, protokoły kryptograficzne, funkcje boolowskie, metody kryptoanalizy oraz prace dyplomowe na wszystkich rodzajach studiów). Pracownicy instytutu wykładają także różne przedmioty z zakresu kryptografii dla studentów kierunku informatyka oraz uczestników innych kierunków studiów i specjalnych kursów. 

 

Działalność badawcza i badawczo-rozwojowa

Pracownicy instytutu prowadzą badania w zakresie kilku wybranych dziedzin matematyki i jej zastosowań oraz kryptologii i jej zastosowań.

Badania z dziedziny analizy matematycznej obejmują równania różniczkowe cząstkowe, przede wszystkim zagadnienia graniczne dla układów równań mechaniki ośrodków ciągłych, głównie liniowej i nieliniowej termosprężystości, termodyfuzji, termolepkosprężystości i hydrodynamiki, oraz zagadnienia odwrotne i niepoprawnie postawione fizyki matematycznej. Przedmiotem badań są także modele matematyczne ośrodków ciągłych i ich oddziaływań z polami sprzężonymi oraz oparte na nich komputerowe symulacje zjawisk fizycznych, także w układach technicznych, w tym zjawiska rozchodzenia się fal mechanicznych, elektromagnetycznych i cieplnych oraz zagadnienia wytrzymałości konstrukcji inżynierskich i metody obliczeń naukowych.

Badania z dziedziny kryptologii dotyczą przede wszystkim systemów kryptograficznych opartych na problemach trudnych obliczeniowo, głównie zastosowań krzywych eliptycznych do konstrukcji szyfrów. 

Przedmiotem badań w dziedzinie kryptologii są w szczególności systemy kryptograficzne oparte na problemach trudnych obliczeniowo z zastosowaniem krzywych eliptycznych, algorytmy generacji ciągów liczb pseudolosowych, algorytmy szyfrowania blokowego i strumieniowego, bezpieczeństwo szyfrów blokowych i strumieniowych kryptograficzne programowalne struktury logiczne oraz bezpieczeństwo informacyjne i odporność systemów informatycznych na złośliwe oprogramowanie. Prace, w większości o charakterze rozwojowym bądź badawczo-rozwojowym, prowadzone są przede wszystkim w Laboratorium Badawczym Kryptologii. Laboratorium posiada unikatową aparaturę do badań sprzętowych i programowych urządzeń i algorytmów kryptograficznych i umożliwia implementacje i testowanie algorytmów kryptograficznych i kryptoanalitycznych. Laboratorium ma wszystkie certyfikaty bezpieczeństwa niezbędne do prowadzenia prac i badań kryptologicznych z zachowaniem poufności informacji, a także akredytowane procedury badawcze. 

 

Zaangażowanie pozauczelniane

Wyniki badań publikowane są w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym (w większości w języku angielskim), a także prezentowane na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.  

Pracownicy naukowi instytutu uczestniczyli w pracach komitetów programowych lub organizacyjnych kilku konferencji naukowych. Współpracują z kilkoma ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi oraz uczestniczą w pracach instytucji paktu północnoatlantyckiego. 

Urządzenia i rozwiązania techniczne wytworzone w pracach rozwojowych zostały nagrodzone medalami na polskich i międzynarodowych wystawach wynalazków oraz dyplomami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Instytut uczestniczy w działaniach popularyzujących naukę i WAT. Nauczyciele akademiccy instytutu prowadzą popularne wykłady o matematyce i kryptologii dla uczniów szkół średnich współpracujących z Wojskową Akademią Techniczną oraz organizują Konkurs matematyczny imienia Sylwestra Kaliskiego (rokrocznie od 2010 roku).  

 

 

 

Instytut Systemów Informatycznychlogo ISI

 

Działalność dydaktyczna

Kształcenie prowadzone jest w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych na kierunku informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo oraz biocybernetyka i inżynieria biomedycznaInstytut bierze istotny udział w procesie kształcenia na kierunkach nietechnicznych: bezpieczeństwo narodowe oraz zarządzanie.

Na kierunku informatyka, w ramach inżynierii systemów, instytut profiluje cztery specjalności: systemy informatyczne, systemy informatyczne w zarządzaniu, analiza danych oraz modelowanie i symulacja.

Specjalność systemy informatyczne związana jest z kształceniem przyszłych analityków, programistów, projektantów, specjalistów ds. testowania oraz konsultantów IT.

Specjalność informatyczne systemy zarządzania związana jest z kształceniem przyszłych projektantów informatycznych systemów zarządzania, konsultantów ds. informatyzacji procesów zarządzania oraz wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania organizacją, specjalistów ds. zapewniania jakości i ochrony środowiska.

Specjalność analiza danych związana jest z kształceniem analityków systemów informatycznych, w których zgromadzone są olbrzymie zasoby informacyjne, tzw. Big Data, 

Specjalność modelowanie i symulacja związana jest z kształceniem ekspertów związanych z potrzebą modelowania formalnego, w tym matematycznego, otaczającej rzeczywistości, funkcjonowania organizacji lub działań zespołów ludzkich.

Na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo instytut profiluje specjalności: bezpieczeństwo informacyjne i bezpieczeństwo systemów informatycznych.

Specjalność bezpieczeństwo informacyjne związana jest z kształceniem przyszłych inżynierów informatyki potrafiących projektować, wdrażać i eksploatować podsystemy związane z metodami i technologiami utrzymywania bezpieczeństwa danych w we współczesnych i dojrzałych systemach informatycznych.

Na międzywydziałowym kierunku biocybernetyka i inżynieria biomedyczna instytut profiluje specjalność: biocybernetyka, która związana jest z kształceniem przyszłych inżynierów informatyki wspomagających procesy diagnostyki medycznej oraz projektujących, wdrażających i utrzymujących informatyczne systemy zarządzania w medycynie.

Ponadto, instytut prowadzi lub uczestniczy w realizacji studiów podyplomowych: studiów MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz studiów podyplomowych w obszarach informatyki oraz cyberbezpieczeństwa.

 

Działalność badawcza i badawczo-rozwojowa

Najważniejsze obszary działalności naukowo-badawczej Instytutu skupiają się na następujących zagadnieniach:

 • systemy symulacyjne oraz wspomagania decyzji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych;
 • symulacyjne systemy wspomagania szkolenia (dla wojska, służby pożarniczej, straży granicznej);
 • informatyczne systemy wspomagania decyzji w medycynie;
 • modele i metody wykrywania oraz przeciwdziałania cyberzagrożeniom;
 • architektury rozproszone, korporacyjne i integracja systemów;
 • inżynieria systemów informatycznych, inżynieria oprogramowania, bezpieczeństwo informacyjne.

We wszystkich obszarach działalności naukowo-badawczej wykorzystywane są modele i metody badań operacyjnych (optymalizacja, symulacja komputerowa) oraz sztucznej inteligencji, w zastosowaniu których Instytut ma wieloletnie doświadczenie. 

 

Zaangażowanie pozauczelniane

Instytut Systemów Informatycznych współpracuje, w szczególności w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych służących realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych, z Instytutem Badań Systemowych PAN, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Biurem Informacji Kredytowej, Politechniką Warszawską, Szkołą Główną Służby Pożarniczej, Akademią Sztuki Wojennej, Uniwersytetem Białostockim, Politechniką Rzeszowską, Wyższą Szkołą Informatyki 
i Zarządzania w Rzeszowie, Wojskowym Instytutem Łączności, Wojskowym Instytutem Medycznym, Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji, Centrum Techniki Morskiej, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, IIT Chicago Kent College of Law w Chicago, Instytutem Fizyki Uniwersytetu Kijowskiego oraz szeregiem firm z sektora informatycznego i medycznego.

Pracownicy instytutu działają aktywnie m.in. w wielu organizacjach zewnętrznych:

 • Komitecie Informatyki PAN
 • Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych
 • Panelach specjalistycznych NATO
 • Polskim Towarzystwie Informatycznym
 • Polskim Towarzystwie Symulacji Komputerowej
 • Strukturach dowodzenia MON.

 

 

 

Instytut Teleinformatyki i Cyberbezpieczeństwa1

 

Działalność dydaktyczna

Instytut prowadzi następujące kierunki oraz specjalności (2022/2023) na Wydziale Cybernetyki:

 • Informatyka (I st.)

- Sieci teleinformatyczne

               - Mobilne systemy komputerowe

 • Informatyka (II st.)

- Mobilne systemy komputerowe

 • Informatyka (jednolite studia magisterskie)

- Systemy teleinformatyczne – Sieci teleinformatyczne

- Systemy teleinformatyczne – Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

 • Kryptologia i cyberbezpieczeństwo (I, II st., jednolite studia magisterskie)

- Cyberobrona.

Instytut od blisko 15 lat uczestniczy aktywnie w programie Erasmus, w ramach którego prowadzi takie moduły szkoleniowe jak: Basics of Computer Engineering, Computer Architecture and Operating Systems, Trends in Computer Technology, Introduction to Computer Networking, Digital Image Processing, Robotics and Computer Vision Systems.

Zadania związane z procesem dydaktycznym realizowane są głównie w laboratoriach ITC a do najlepiej wyposażonych należą: laboratorium sieciowe, laboratorium technologii komputerowej, laboratorium systemów multimedialnych i mobilnych.

Instytut oferuje możliwość udziału studentów w następujących programach szkoleniowych:

 • Microsoft IT Academy;
 • IBM Academic Initiative Program;
 • Palo Alto Networks Cybersecurity Academy;
 • Cisco Networking Academy,
 • Red Hat Academy.

 

 

Działalność badawcza i badawczo-rozwojowa

Instytut Teleinformatyki i Cyberbezpieczeństwa składa się z trzech zakładów:

 • Zakładu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (sieci komputerowe i bezpieczeństwo, IoT)
 • Zakładu Systemów Komputerowych (systemy komputerowe – sprzęt i oprogramowanie)
 • Zakładu Inteligentnych Systemów Maszynowych (systemy widzenia komputerowego, cyfrowe przetwarzanie i kodowanie sygnałów, multimedia).

Działalność naukowa ITC dotyczy głównie obszarów związanych z szeroko rozumianą teleinformatyką (sieci komputerowe, bezpieczeństwo), widzeniem komputerowym oraz systemami IoT. Osiągnięcia naukowe prezentowane są na konferencjach międzynarodowych (FedCSIS, MMAR, IBIMA) oraz na seminariach instytutowych.

Instytut wydaje również własny „Przegląd Teleinformatyczny”, który dawniej nosił miano Biuletynu, czego początki sięgają wczesnych lat 90-tych.

 

Zaangażowanie pozauczelniane

Instytut bierze udział w pracach konsorcjów naukowo-przemysłowych służących realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych. Ponadto, od 2013 roku pracownicy ITC regularnie biorą udział w międzynarodowych ćwiczeniach Locked Shields, co roku zajmując wysokie pozycje.

 

 

ZESPOŁY NAUKOWO-BADAWCZE WYDZIAŁU CYBERNETYKI ORAZ ICH OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

 

 

 

L.p

Nazwa zespołu

Główne kierunki działalności zespołu

1

Interdyscyplinarny zespół zadaniowy                                                      Zespół Badawczy Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych”

Zespół zajmuje się zadaniami badawczymi w zakresie modelowania, symulacji i wspomagania decyzji, w tym: prowadzenia badań naukowych i rozwojowych w zakresie wspomagania informatycznego analityków i decydentów  w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych,  wspomagania  kierowania obronnością i bezpieczeństwem wewnętrznym państwa; doskonalenia funkcjonowania SZ RP w  aspekcie prognozowania zagrożeń i planowania strategicznego oraz modernizacji technicznej, jednostek wojskowych  w aspekcie dowodzenia i szkolenia oraz organów administracji publicznej, rządowej i samorządowej w aspekcie  zarządzania kryzysowego, poprzez wspierane komputerowo analizy, symulacje i wspierane komputerowo gry wojenne,  ponadto badania zagadnień bezpieczeństwa teleinformatycznego i działań w cyberprzestrzeni oraz w zakresie informatycznych narzędzi sztucznej inteligencji dla potrzeb medycyny.

2

Interdyscyplinarny zespół zadaniowy i centrum kompetencyjne w dziedzinie badania i rozwiązywania problemów naukowych i projektowych infrastruktury informacyjnej państwa

Zespół zajmuje się analizą, modelowaniem i badaniem efektywności procesów informacyjnych w infrastrukturze informacyjnej państwa,

architekturą korporacyjną i inżynierią systemów w zarządzaniu procesami informacyjnymi państwa,

analizą, modelowaniem i badaniem struktur danych, jakości, interoperacyjności i referencyjności systemów rejestrów publicznych,

modelowaniem i zarządzaniem kryteriami wyboru oraz badania efektywności projektów informatycznych w procesach koordynacji realizacji programów informatyzacji państwa (takich, jak Program Operacyjny Cyfrowa Polska i Plan Zintegrowanej Informatyzacji Państwa),

teorią i praktyką zapewnienia cyberbezpieczeństwa państwa, w tym w szczególności ochrony krytycznych zasobów sieci komputerowych, elektronicznych platform dziedzinowych i integracyjnych oraz faktograficznych statystycznych baz danych, zwłaszcza w rozproszonych strukturach certyfikacji zaufania z uwzględnieniem mechanizmów sterowania dostępem, przepływem, wnioskowaniem i szyfrowaniem,

analizą, modelowaniem i badaniem nowoczesnych metod eksploracji danych, w tym metod adekwatnych dla gigadanych (Big data) 

3

Zespół Projektowania Bezpiecznych Systemów Internetu Rzeczy (IoT)

Projektowanie lekkich algorytmów uwierzytelniania, autoryzacji i zapewniania zaufania dla węzłów sieci IoT; zapewnianie bezpiecznego przechowywania danych i bezpiecznej wymiany danych pomiędzy węzłami IoT; zapewnianie prywatności w systemach IoT; diagnostyka w systemach IoT.

4

Zespół Analizy i Przetwarzania Sygnałów w Systemach Wbudowanych oraz Uczenia Maszynowego

Zespół zajmuje się analizą i przetwarzaniem sygnału mowy oraz obrazu w systemach komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów wbudowanych oraz uczenia maszynowego. Posiada istotne doświadczenie praktyczne w zakresie opracowywania rozwiązań technicznych z obszarów: biocybernetyki, układów sensorycznych oraz uczenia maszynowego. Prace programowe zespołu wspierane są przez rozwiązania konstrukcyjne, w których wykorzystuje się podejście znane z fotoniki, łącząc domenę informatyki z elektroniką, optyką oraz projektowaniem 3D.

5

Zespół

Technologii Symulacji Wirtualnej i Rozszerzonej

Prowadzenie badań w zakresie symulacji wirtualnej i rozszerzonej;

pozyskiwanie projektów badawczych oraz B+R;

budowa własnych autorskich rozwiązań w zakresie technologii symulacji wirtualnej i rozszerzonej;

realizacja specjalistycznych kursów MON w zakresie technologii symulacji wirtualnej i rozszerzonej;

pozyskiwanie środków na rozbudowę infrastruktury technicznej.

6

Zespół Analiz Numerycznych i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach Wspomagania Decyzji w Medycynie

Prowadzenie badań w zakresie zastosowania symulacji numerycznych i analizy obrazu dla systemów wspomagania decyzji w medycynie, a także w zakresie zastosowania symulacji numerycznych w fotonice.

 

 

 

nauka innowacje biznes

 • logo na www Wydzia Chemii UJ 
 • wat 75 
 • logo wcy na www png
 • LOGO 55 lecie na www
 • wczt uam
 • IEn logo kopia
 • iitd pan
 • imol pan
 • sco kielce
 • 70 lecie wmw upp
 • wmw upp
 • IGSMiE logo PL CMYK
 • UP logo

 

 

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2024